Axfood


Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Axfood arbetar för att bevara och främja biologisk mångfald i hela verksamheten och stödjer FN:s
målsättning att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030. Förutom en övergripande strategi
för biologisk mångfald, finns flera mål och aktiviteter som stöttar och driver arbetet framåt
. Att öka
försäljningen av ekologiska och andra varor med mindre negativ påverkan på biologisk mångfald,
erbjuda ett brett utbud av hållbara varor, minska matsvinnet och ta hänsyn till djur- och växtliv vid
nyetableringar av butiker är några exempel.

Axfood har också ett mål för ökad försäljning av KRAV-/naturbeteskött. Ett annat prioriterat område
är att vara en aktiv positiv förändringskraft för ett hållbart mat-Sverige genom att påverka
beslutsfattare, gå före med egna initiativ och driva branschfrågor. Varje år presenteras rapporten
Mat 2030, koncernens förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, med flera förslag som syftar till att
främja biologisk mångfald.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald hör till de stora globala miljöfrågorna. Matproduktion både påverkar och
påverkas av biologiska mångfald, varför Axfood har ett stort ansvar att arbeta med frågan.
Matproduktion kräver en rik biologisk mångfald med fungerande ekosystem såsom stabilt klimat,
fertila jordar, god vattenstatus, balanserade hav och pollinering.

Utökad markanvändning för jordbruk hotar biologisk mångfald och påskyndar klimatförändringar,
vilket utgör en risk för Axfoods verksamhet. Samtidigt finns goda möjligheter att på många sätt
påverka och bidra till att bevara biologisk mångfald.