Biologisk mångfald

Klimatneutralt Norden är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Tillsammans arbetar vi för att stärka nordisk konkurrenskraft och bidra till att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen.

Inom Klimatneutralt Norden arbetar vi gemensamt för att:

 • Kartlägga ambitioner och förmågor bland företag
 • Visa klimatfördelar med klimatomställningen hos näringslivet
 • Lyfta exempel, förmågor och innovationer i näringslivet
 • Facilitera samverkan mellan näringsliv och politik


Förstudie med 40 vd:ar i Norden
Klimatneutralt Norden inleddes 2021, med att Hagainitiativet genomförde intervjuer med 40 vd:ar för  ledande företag i Norden med en sammanlagd omsättning på 326 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 24 procent av Nordens BNP.

Studien visade att nordiska företagsledare är oroade över klimatförändringarna och dess konsekvenser. Alla vd:ar betraktar klimatförändringarna som ett hot och uppmanar beslutsfattare att påskynda lösningar för klimatbegränsning. Nordiska företag kan spela en nyckelroll genom att leverera klimatlösningar över hela världen och hjälpa sina kunder och länder att anpassa sig till 1,5°C-målet.

De mest nödvändiga instrumenten för en snabbare klimatomställning, som återspeglas av företagen är:

 • Koldioxidprissättning genom skatter eller system för handel med utsläppsrätter
 • Högre klimatkrav vid offentlig upphandling
 • Bindande och transparent metod för företags klimatrapportering
 • Fasa ut subventioner till fossila bränslen eller förbjuda fossila bränslen

Läs hela rapporten här.
Se webbinariet och lanseringen av rapporten här.

De sex delområdena inom Klimatneutralt Norden är:

 • Cirkulära affärsmodeller
 • Kompetensutveckling för en grön omställning
 • Fossilfri utmaning
 • Vd:ar i grön omställning
 • Nordisk innovationskraft
 • Nordiskt handavtryck på en global marknad

Cirkulära affärsmodeller

Drivs av Hagainitiativet.  Delområdet syftar till att dela goda exempel mellan de nordiska länderna g ...

Kompetensutveckling för en grön omställning

Drivs av Hagainitiativet. Att säkerställa rätt kompetenser är ett av de av de stora hindren för klimatomställningen i Norden. Delområdet arbetar därmed för att säkerställ ...

Fossilfri utmaning

Drivs av Hagainitiativet. Delområdet Fossilfri utmaning arbetar under 2023 med tre olika pelare kring nordisk export som kan generera internationell klimatnytta. ...

Vd:ar i grön omställning

2021 drevs av Hagainitiativet 2022 drivs av Skift 2023 drivs av CLC Delområdet arbetar med att skapa verktyg för nordiska vd:ar, forskare, beslutsfattare och ...

Nordisk innovationskraft

Drivs av Skift. För att bli den mest hållbara och konkurrenskraftiga regionen i världen måste de nordiska länderna samarbeta för att bli en testbädd för ny teknologi, inn ...

Nordiskt handavtryck på en global marknad

Drivs av CLC. Konceptet ”handavtryck" är en positiv klimatpåverkansindikator. I motsats till fotavtryck, som avser den negativa miljöpåverkan som orsakas av utsläpp av vä ...

Om oss