Coca-Cola Europacific Partners

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Vårt arbete med biologisk mångfald sker främst i samarbete med våra leverantörer. Våra
leverantörer är ansvariga för över 90 procent av våra utsläpp av växthusgaser i värdekedjan och vi
kommer inte att uppfylla våra egna mål för minskade växthusgasutsläpp om vi inte samarbetar med
dem. Våra leveranskedjor är under ökat tryck till följd av befolkningstillväxt, ökad efterfrågan på
livsmedelsprodukter och effekterna av klimatförändringarna. Det är därför vi köper alla våra
jordbruksingredienser och råvaror på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Vi kräver att alla våra leverantörer följer våra standarder, inklusive våra principer för hållbart
jordbruk (PSA) gäller för leverantörer av jordbruksingredienser och råvaror och omfattar mänskliga
rättigheter och arbetsplatsrättigheter, miljöskydd och hållbar jordbruksförvaltning. De inkluderar
också specifika metoder för bevarande av skogar och biologisk mångfald, såsom ingen omvandling av
skogar för ny jordbruksproduktion, skydd av hotade arter och, där det är möjligt, återställande av
ekosystemtjänster som våra leverantörer av jordbruksingredienser och biobaserade
förpackningsmaterial förväntas genomföra.

För att skydda och återinföra avrinningsområden som främjar biologisk mångfald minskar vi vår
egen vattenförbrukning och bidrar till säker tillgång till vatten i prioriterade områden genom
vattenpåfyllningsaktiviteter, restaurering av våtmarker och andra initiativ
. Under de senaste åren
har vi flera projekt tillsammans med WWF i bland annat Frankrike, Spanien, Belgien och Australien. Vi
strävar efter att börja använda den nyligen släppta vägledningen för biologisk mångfald till Natural
Capital Protocol för att bygga ett systematiskt ramverk för att mäta och rapportera fördelarna med
biologisk mångfald av våra påfyllningsprojekt.