Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Climate targets 
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) lanserade i december 2020 en koncernövergripande klimatstrategi, Action on Climate Now, med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040.

CCEP påskyndar sina åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Ett delmål i den nya klimatstrategin är att till 2030 reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3* (basår 2019) med 30 procent**, för att sedan nå netto noll år 2040. Målet för 2030 har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi) att vara i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.

How will the targets be achieved?
CCEP ska så långt det är möjligt reducera utsläppen av växthusgaser inom värdekedjans alla fem områden – ingredienser, förpackningar, produktion, transport och kylutrustning. Därefter kommer investeringar i projekt som bidrar till negativa utsläpp i atmosfären samt i verifierade klimatkompensationsprogram genomföras.
Eftersom drygt 90 procent av utsläppen uppstår i scope 3** måste leverantörer mobiliseras och nära samarbeten inledas. För att nå netto noll 2040 är målet att 100 procent av CCEP:s strategiska leverantörer ska sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål och använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela data för sina utsläpp av växthusgaser.

Vårt arbete styrs av fem principer:

  • Ta ansvar: Vi åtar oss att reducera utsläppen i hela vår värdekedja, det vill säga utsläpp i scope 1, 2 och 3.
  • Mobilisera leverantörer: Genom nära samarbeten kommer vi att stötta våra leverantörer i deras arbete med att reducera utsläpp i scope 3.
  • Kompensera som sista utväg: Vi kommer att reducera våra utsläpp så mycket som möjligt. När vi inte kan reducera ytterligare kommer vi att investera i projekt som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser samt i verifierade klimatkompensationsprojekt som kan hjälpa oss nå netto noll. Dessa åtgärder kan fungera som tillfälliga lösningar medan vi identifierar andra möjligheter till att reducera utsläpp på egen hand.
  • Vara helt transparenta: Vi kommer att fortsätta dela information om utsläppen av växthusgaser i vår värdekedja och vilka klimatrelaterade risker vi står inför.
  • Använda vår röst: Vi är ett stort företag och vi kommer använda vår röst för att påskynda övergången mot en framtid med lägre klimatpåverkan, och för att driva på de förändringar som krävs på våra marknader för att nå dit.

Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en grön omställningsfond på drygt 2,5 miljarder kronor. För att ytterligare stärka arbetet kommer bonusen för den egna ledningen kopplas mot klimatmålen i den nya strategin.

Contact
Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör Coca-Cola Europacific Partners i Sverige

 

Responsible resource management is a hygiene factor for the entire global Coca-Cola system, just as much when it comes to energy and transport to when it comes to water, ingredients and packaging. It is a part of our business model and a prerequisite for us to maintain our “license to operate” in over 200 countries. In Sweden we have extra focus on the climate issue and we see positive results so far. Cooperation in the Haga Initiative is part of our continued work towards our challenging climate goals, and a way to show the path forward to others.

Sofie Eliasson Morsink
CEO, Coca-Cola Europacific Partners Sweden

About us