Lantmännen

Climate targets
Lantmännen har tydliga och ambitiösa mål, att minska klimatutsläpp i linje med Parisavtalet. För att uppnå avtalet krävs en halvering av koldioxidutsläpp vart tionde år från 2020. Lantmännens klimatmål täcker hela värdekedjan, från jord till bord.

Målen är uppdelade på primärproduktionen, egen produktion och köpta transporter. För egen produktion och transporter ska utsläppen minska med 50 procent relativt omsättning till 2030, med 2019 som basår.

How will the target be achieved?
I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livsmedel, foder och förnybara bränslen. Målen har fokus på fossilfrihet och ska nås genom energieffektivisering och optimering, konvertering av fossileldade anläggningar till biobränsle samt utfasning av fossila bränslen.

Klimatmål för primärproduktionen i scope 3 är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år och klimatneutralitet till 2050. Med en gedigen kunskapsbas utvecklar och testar vi åtgärder och odlingstekniker för framtidens jordbruk som leder till ett än mer hållbart lantbruk.

Contact 
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen,

Sustainable business development is one of our strategic investment areas to increase our profitability. We see an increased interest among our customers in how the production of our products has been done in the entire chain, from farm to fork. Cooperation throughout the whole chain is a key to success. Lantmännen is at the forefront when it comes to research and development and leads the development of future agriculture. The Climate and Nature cultivation program is an important initiative to concretize sustainability strategies, reach high climate targets and benefit biodiversity.

Magnus Kagevik
President and CEO, Lantmännen

About us