Stena Recycling

Climate targets
Stena Recyclings klimatmål är att minska utsläppen i Scope 1 och 2 med 50% och Scope 3 med 25% från 2021 till 2030.

Hur ska klimatmålen nås?
För att nå klimatmålen fokuserar Stena Recycling på kontinuerlig översyn av sina logistiklösningar för att uppnå högre effektivitet, förflytta fjärrtransporter från väg till järnväg och vidareutveckla samar­beten med anlitade åkerier och rederier för en omställning till fossilfria transporter på väg och till sjöss. Nya fordon och arbetsmaskiner ska, i den mån det är tekniskt möjligt, antingen vara elektriska eller kunna drivas med förnybara bränslen. Stena Recyclings viktigaste bidrag till fler cirkulära flöden är investeringar i ökad materialåtervinning och förädling för att på det sättet minska utflödet av resurser ur ekonomin. De senaste åren har Stena Recycling gjort flera stora investeringar i den egna verksamheten för att kunna sortera ut mer och säkra material till återvinning och till en högre kvalitet. Stena Recyclings mångåriga arbete med att aggregera och rapportera data är värdeskapande information såväl för bolaget självt som till kunder i deras klimatarbete och för gemensamma lösningar.

Möjligheten för Stena Recycling att nå klimatmålen är till stor del beroende av en samhällstäckande omställning av transporter, och kräver nationella och europeiska satsningar på bland annat utbyggd laddinfrastruktur, tillgång till fossilfritt bränsle och ökad tillgång till järnväg. Det krävs även initiativ för att öka användandet av återvunna råvaror och att premiera återvunna råvaror framför jungfruliga.

Contact

Sara Davidsson, Hållbarhetsdirektör, Stena Recycling AB,

Everyone has a great responsibility to manage the world's resources. At Stena Recycling we see it as our task to make use of these resources and work for long-term sustainable growth. We are the bridge in the circular transition that enables our customers to choose recycled materials and reuse products for their needs. We take advantage of the resources and make a difference by refining the materials and keeping the raw materials in the circular flow.

Tobias Narvinger
CEO, Stena Recycling

About us