60. Stockholm Exergi behandlar avloppsslam för ett renare kretslopp

Efter att avloppsvattnet i Stockholm Exergis reningsverk har renats, rötats till biogas och avvattnats bildas stora mängder slam. Slammet innehåller önskade och ändliga ämnen, men även alltför höga koncentrationer av miljögifter och tungmetaller som inte bör bli kvar i samhällets kretslopp. Med förbränning kan gifter tas bort från kretsloppet. I ett samarbetsprojekt utvecklar Stockholm Exergi metoder för att behandla avloppsslammet och studerar möjligheten att återföra näringsämnen till lantbruket som blir kvar efter förbränningen.

About us