Brev till Sveriges riksdag och regering

Näringslivet vill ha en lönsam, ambitiös, tydlig och långsiktig klimatpolitik

Nyligen avslutades klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh och FN:s generalsekreterare sammanfattade mötet med att de drastiska utsläppsminskningar som behövs inte adresserades och att planeten fortfarande ”är på akuten”. Vi vet att ländernas planer inte räcker – tempot måste öka, och det handlar nu inte enbart om att nå parisavtalets mål, utan om hur de värsta klimatscenarierna ska kunna undvikas. De rika länderna har ett särskilt ansvar att visa vägen, och att finansiera den teknikutveckling och de investeringar som behövs.

Få länder har goda förutsättningar som Sverige att ta denna roll, med vårt innovativa näringsliv, vårt hållbara energisystem och vår välutvecklade demokrati. Vi har också många företag som redan idag utvecklar framtidens lösningar och som bygger sin affärsmodell på att klimatmålen måste nås. Varje dag agerar de för att öka våra gröna investeringar, det sker här och nu. Vi ser en tempohöjning i företagens klimatarbete.

Vi vill att drivkrafterna i klimatomställningen stärks och att investeringsklimatet förbättras, såsom ekonomiska styrmedel som stärker incitamenten för ökad resurseffektivitet, en fortsatt konkurrenskraftig svensk bioekonomi och minskad klimatpåverkan. En grön skatteväxling kan bidra till att öka acceptansen i samhället, företagens konkurrenskraft samtidigt som utsläppen minskar. EU:s klimatpolitik bidrar till ökat tempo och målet 55 procents minskning till 2030 kommer öka drivkrafterna i hela Europa, då är det viktigt att Sveriges klimatpolitik går i takt med och driver på EU och stärker svenska företag. Sammantaget vill vi se ekonomiska styrmedel som är långsiktiga och förutsägbara.

Näringslivet vill se ett brett grepp där hela den samlade politiken styr i samma riktning – mot de svenska klimatmålen och parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi vill se en lång rad insatser inom alla politikområden, en ökad harmonisering mellan politikområden samt ett tydligt ledarskap och en attraktiv vision om det fossilfria välfärdslandet.

Hagainitiativet har belyst dessa frågor i tre nyligen publicerade rapporter:

Ambitionsindex – stora bolag på börsen

För tredje året i rad har Hagainitiativet undersökt vilka av de stora bolagen på börsen som har mål att halvera sina växthusgasutsläpp till 2032, det vill säga halvering var tionde år i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vår analys visar att antalet bolag med sådana mål har ökat med 300 procent på bara tre år, från ett av fem (20 procent) år 2020 till två av tre bolag (66 procent) i år. Mer än en tredjedel av bolagen har dessutom mål om att halvera utsläppen i hela värdekedjan, alltså även de så kallade scope 3-utsläppen, inom tio år.

Här finns rapporten i sin helhet.

Sveriges största utsläppare – blir tillsammans negativa utsläppare

Hagainitiativet har undersökt Sveriges största utsläppare av växthusgaser och deras ambitioner för att minska utsläppen. I undersökningen ingår företagens direkta utsläpp. Undersökningen visar potentialen som företagen kan bidra med för att minska Sveriges utsläpp. Rapporten visar bland annat att utsläppen mer än halveras fram till 2045, och potentialen är större än så då några företag just nu uppdaterar sina klimatmål.  Flera företag avser bidra med stora utsläppsminskningar innan 2035: Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Renova, SYSAV, Preem, E.ON och Höganäs. Utöver utsläppsminskningar satsar några av företagen (Stockholm Exergi, SYSAV och Cementa) på negativa utsläpp,  via BECCS. Vid 2045 kan de kvarstående totala utsläppen av växthusgaser från de 20 största utsläpparna ha minskats till 7,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år samtidigt som BECCS varje år kan åstadkomma permanenta upptag av koldioxid på 30 miljoner ton, en kolsänka som alltså tillkommer och går utöver den naturliga kolsänka som den svenska skogen redan skapar varje år genom sin nettotillväxt.   

Här finns rapporten i sin helhet.

Dags för omtag i klimatpolitiken

Rapporten ”Dags för omtag i klimatpolitiken” vänder sig till politiker för att lyfta vad som krävs för att accelerera klimatomställningen. Det finns 32 förslag som alla bidrar till att öka tempot i klimatomställningen och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Förslagen syftar till att accelerera utvecklingen inom fyra områden som är helt avgörande för klimatomställningen: 1) effektivare energi- och resursanvändning, 2) storskalig, fossilfri elektrifiering, 3) de areella näringarna, och 4) permanenta, negativa utsläpp. Dessutom innehåller rapporten ett antal reformförslag som underlättar omställningen i hela samhället. i) moderna och effektiva tillståndsprocesser, ii) finanssektorn som drivkraft i klimatomställningen, iii) EU:s betydelse för den nationella politiken, samt iv) behovet av en bred skattereform med klimatmålen som utgångspunkt.

Ett litet antal lösningar inom energi och elsystem, transporter, industri, byggsektor och jordbruk kan tillsammans med resurseffektivisering och cirkulär ekonomi minska utsläppen i Sverige med över 90 procent.

Här finns rapporten i sin helhet.

Hagainitiativets uppmaning till våra politiska beslutsfattare är tydlig: Axla ansvaret, näringslivet vill bidra, och bidrar redan, till Sveriges klimatomställning. Politiken behöver möta detta engagemang med tydligt ledarskap och en attraktiv vision om det fossilfria välfärdslandet. Utan detta blir det svårt att uppnå den höga acceptans för klimatomställningen som krävs för att vi ska kunna öka tempot och nå klimatmålen – och stora export- och affärsmöjligheter för det svenska näringslivet går förlorade.

Vi vill med detta brev berätta vad vi gör i Hagainitiativet, visa hur näringslivet är på tårna för att bidra till klimatomställningen och svensk konkurrenskraft samt erbjuda att vi gärna tillsammans med er bidrar till Sverige och världens bästa.

Med vänliga hälsningar

Nina Ekelund
Executive Director
Hagainitiativet

 

Brevet är skickat till Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet och EU-nämnden. Samt till statsråden Ulf Kristersson, Johan Pehrson, Elisabet Svantesson, Peter Kullgren, Andreas Carlson, Ebba Busch, Romina Pourmokhtari och Erik Slottner och övriga partiledare Jimmie Åkesson, Annie Lööf, Magdalena Andersson, Per Bolund, Märta Stenevi och Nooshi Dadgostar.

About us