Ett hållbart samarbete

Vad är nyttan med cirkulär ekonomi utifrån ett klimatperspektiv? Jo, begreppet förutsätter återvinning och återvinning minimerar utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig råvara tas fram. Återvinningsbranschen är framtidens gruva ovan jord. Med sin samlade materialkompetens möjliggör återvinningsbranschen cirkulär ekonomi och kraven flyttas bakåt i produktutvecklingskedjan. Redan i designstadiet ska nya produkter göras återvinningsbara.

I grund och botten handlar det om hållbarhet. Att även nästa generation ska kunna få sina behov tillgodosedda. När vi pratar om vårt arbete att minska klimatpåverkan är det en del av ett större hållbarhetsarbete. Hållbarhet handlar om att vi ska ta ansvar för kommande generationers möjligheter. Hållbarhet kan därför appliceras väldigt brett men miljön – klimatet – är absolut en grundsten.

På samma sätt som affärsnytta är en självklarhet ska också miljönytta bli självklart för konkurrenskraftiga företag. Affärsnytta och miljönytta ska gå hand i hand. Därför är det positivt att processen för integrerad rapportering (hållbarhets- och årsredovisning i ett) snabbas upp bland annat genom ett nytt ramverk.

Vad behövs för att lyckas tillräckligt snabbt med större förändringar, som cirkulär ekonomi är för de flesta? I Lund Business Review 2014 kan vi läsa om hur vi blir mer framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete. Det är Helena Helmersson, global hållbarhetschef på H&M, som listar faktorerna; Hitta mätbarhet, Förankra uppåt, Värna om dina viktigaste intressenter och Samarbeta. ”Det är viktigt att jobba med sitt eget beteende men man kan inte göra allt själv. Det är i samarbeten kring gemensamma mål med partners, leverantörer och konkurrenter m.fl. som du kan påverka och åstadkomma större förändringar.”

Målet är att få ska bli fler och till slut så många att förändringen sker av sig självt. Förutom specialistkompetens inom aktuellt område är framgångsfaktorerna vid förändringsarbeten ledarskap och kommunikation. Bra kommunikation, som synliggör vad som behöver förbättras och som visar på framtakt i arbetet, fungerar som en motor för förändring och inspirerar. Samarbete behövs mellan flera professioner för att gemensamt bidra till en positiv förändring. Vi exemplifierar med denna duoblogg!

About us