Hagainitiativet redovisar kraftiga utsläppsminskningar och höjer ambitionerna till 2030

Hagainitiativets klimatbokslut för 2021 visar att medlemsföretagens utsläpp minskat med 696 000 ton koldioxidekvivalenter under ett år. Det motsvarar ett snitt på 42 procent per företag. Från och med 2021 höjs ambitionerna med nya klimatmål till 2030 som omfattar hela värdekedjan. Det skapar ett utökat ansvar och kräver ett nytt angreppssätt med nya utmaningar.

När Hagainitiativet grundades 2010 sattes klimatmål om att alla medlemsföretag skulle minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020. 11 av 12 företag klarade målen. Nu blickar Hagainitiativet framåt mot 2030 med nya ambitiösa målsättningar som inkluderar hela värdekedjan (även kallat scope 3 enligt Greenhouse Gas Protocol) med ambition om att halvera utsläppen till 2030 och mål att minska utsläppen med 30 procent, jämfört med valt basår.

– Hagainitiativets klimatbokslut visar att det går att göra skillnad. Företagen har gjort stora insatser för att minska utsläppen i egen verksamhet och nu är det viktigt att ett större fokus riktas mot att påverka hela värdekedjan. Det är viktigt eftersom i genomsnitt 70 procent av de totala utsläppen sker i värdekedjan, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

I Hagainitiativets klimatbokslut för 2021 görs en första ansats att redovisa utsläppen i hela värdekedjan. Utan att göra anspråk på att redovisa exakta siffror presenteras en övergripande beskrivning av hur klimatutmaningen fördelas i värdekedjan för medlemsföretagen. Ett ökat fokus på värdekedjan innebär en kraftfull utvidgning av företagens ansvarsomfång och visar att företag har olika förutsättningar i sin redovisning. Alla utsläpp kommer inte att kunna reduceras till noll eller nära noll, av tekniska, ekonomiska eller politiska skäl.

– Näringslivet leder idag utvecklingen med allt ambitiösare klimatagendor. Politiken behöver höja ambitionerna genom att gynna en grön omställning med långsiktiga styrmedel, samt möjliggöra finansiering för investeringar som kan minska utsläppen i många företags värdekedjor, säger Nina Ekelund.

Hagainitiativets 2030-scope

  • Scope 1, nettonollutsläpp (85 procents minskning jämfört med valt basår).
  • Scope 2, inköpt energi ska vara förnybar eller återvunnen.
  • Scope 3, minska utsläppen med 30 procent och med ambitionen att halvera till 2030, jämfört med valt basår.

För att nå målet om 85 procents minskning till 2030 krävs det, från och med 2021, en genomsnittlig årlig minskningstakt på 17 procent.

Read the report here

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Malin Redmo, projektledare Hagainitiativets klimatbokslut, mobil: 0739 199006

About us