Johan Florén: Världen behöver grönare pengar

Omställningen till ett hållbart samhälle kommer att kräva stora investeringar. En uppskattning för grön infrastrukturutbyggnad i världen landar på drygt 4 biljoner dollar, utöver de 89 biljoner dollar som ändå kommer att krävas för att behålla den ekonomiska tillväxten. Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll, men även ”ekonomins infrastruktur” behöver ställas om.

I dagsläget finns ett antal direkta hinder för en hållbar utveckling. Så länge det globala samhället till exempel inte prissätter koldioxidutsläpp på ett effektivt sätt, samtidigt som fossila bränslen får ofantliga subventioner, kommer marknadskrafterna inte att fungera som de ska.

Förnyelsebara energikällor, smarta energisystem och miljötekniska innovationer får inte möjlighet att konkurrera med de fossila alternativen på lika villkor. Det gör i sin tur att företagen som utvecklar framtidslösningarna blir mindre attraktiva som investeringar.

Ett av investeringskapitalets stora bidrag till en hållbar utveckling är annars just att finansiera företag som utvecklar innovationer. AP7 har till exempel en bred temainvestering i miljöteknik som i dagsläget uppgår till 1,5 miljarder kronor. Det är en betydande investering i en omogen bransch, men den hade faktiskt kunna vara ännu lite större.

Problemet de senaste åren har varit att hitta tillräckligt många investeringsobjekt som håller tillräckligt hög kvalitet. Hela miljötekniksektorn behöver bättre förutsättningar för att fler innovationer ska kunna utvecklas till lönsamma affärsverksamheter.

Ökad transparens är en annan viktigt uppgift som stora, aktiva ägare kan bidra till. Det handlar till exempel om att sätta press på bolagen att förbättra rapporteringen av allt från växthusgaser till lobbyarbete. Mätning och rapportering är en viktig drivkraft för att förändringen ska ta fart. Ur ett investerarperspektiv är det också en förutsättning för att marknaden ska kunna bedöma och sätta rätt pris på risker och möjligheter.

En annan del av transparensen gäller själva finansbranschen. För att spararna ska kunna göra upplysta val behöver de få information som de kan tillgodogöra sig. Då duger inte långa dokument med fondbestämmelser på juristprosa.

Ett initiativ från den svenska fondbranschen för att förbättra spararnas möjligheter både att förstå och att jämföra fonder är Hållbarhetsprofilen. Det är en innehållsdeklaration på drygt en sida som översiktligt beskriver vad fondens hållbarhetsarbete består i, som tagits fram av Swesif. Hittills har drygt 150 fonder i premiepensionssystemet fyllt i Hållbarhetsprofilen. Under andra kvartalet 2015 introduceras den även på den privata marknaden. Därmed kommer möjligheterna att jämföra olika fonders hållbarhetsstrategier på den svenska marknaden vara bättre än i de flesta länder.

About us