Julhälsningar från Hagaföretagen

Här kommer Hagaföretagens julklappar från sina företag till klimatomställningen och vad de önskar sig från politiken i julklapp. God Jul!

Stockholm Exergi, Ulf Wikström, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen? 
– Stockholm Exergi kommer under 2023 jobba intensivt med att bereda miljötillstånd för vår anläggning för negativa utsläpp som har en potential att samla in närmare 800 000 ton koldioxid från atmosfären.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet? 
– Att regering och näringslivet kan kroka arm för att hitta gemensamma lösningar på hur vi tar oss an klimatutmaningen. Och det vore väldigt bra om regeringen under sitt ordförandeskap i EU, kan arbeta för att biomassa klassas som hållbart. Det är viktigt för företagen men avgörande för Sverige för att nå klimatmålen.

Löfbergs, Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Vår julklapp är att vi fortsätter bidra till en värld där både människor och kaffe kan växa. De senaste tre åren har vi minskat vår klimatpåverkan med hela 90 procent, nu sätter vi nya tuffa klimatmål där vi siktar på att bidra till att klimatutsläppen i andra delar av vår värdekedja minskar med 30 procent.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Att politiken ändrar inställning kring klimatmålen från ”Når vi inte målen så gör vi inte det” till ”Tillsammans med näringslivet ser vi till att nå målen!”

Axfood, Åsa Domeij, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen? 
– Framgångsrik omställning av lastbilsflottan till förnyelsebart och el, nya innovativa produkter som till exempel fish-cakes baserad på braxen som annars inte tas tillvara och svensk åkerböna samt vår förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige, Mat2030.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet? 
– Tydliga styrmedel på klimatområdet, se till att det som är rätt för klimatet blir lönsamt för företagen.

Swedbank, Fredrik Nilzén, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– För att motverka klimatförändringarna har Swedbank antagit klimatmål för kreditportföljen för år 2030. Målen är i linje med det globala 1,5-graders målet och omfattar sektorerna: bolån, kommersiella fastigheter, kraftproduktion, olja och gas samt stål. Detta är en del av Swedbanks åtagande inom Science-Based Targets initiative samt Net-Zero Banking Alliance.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Ett globalt pris på koldioxid kompletterat med utvecklade regleringsbrev till våra svenska myndigheter för att praktiskt stödja klimatomställningen.

Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– En Coca-Cola zero sugar flaska som är producerad på vår klimatneutrala anläggning i Jordbro. Den har fastsittande kork och består av 100 procent återvunnen plast, vilket är mycket bättre för klimatet och miljön än jungfrulig plast.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Långsiktighet och incitament för att cirkulärt material inte ska vara dyrare än jungfruligt material.

Folksam, Karin Stenmar, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Att 1,8 miljoner svenska hushåll har fått Bra Miljövalsmärkta hemförsäkringar i år.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Globalt, ett högt pris på koldioxid. Lokalt, att den nya regeringen skulle vurma lika mycket för övriga fossilfria energislag som de vurmar för kärnkraft.

HKScan Sweden, Maria Häger, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Trots tuffa tider behåller vi fokuset på det långsiktiga klimatarbetet i nära samarbete med våra svenska bönder för ett ännu mer klimatmedvetet jordbruk och djuruppfödning med ökad biologisk mångfald och bättre jord- och djurhälsa som direkt följd.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Att konkretisera arbetet med en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin, vilket samtliga partier sade sig vara beredda att göra i Almedalen tidigare i år. En tydlig avsiktsförklaring om en sådan uppdatering skulle sända viktiga signaler vad gäller ambitionerna för en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning och även lägga grunden för bättre ekonomiska förutsättningar för investeringar i klimatsmart teknik och klimatanpassningar av jordbruks- och livsmedelssektorn.

Stena Recycling, Sara Davidsson, miljöchef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Stena Recyclings nya battericenter i Halmstad. Med en ökande elbilsförsäljning och stigande efterfrågan på råvaror för batteritillverkning höjs kraven på att batterierna ska kunna återvinnas i större utsträckning och Stena Recycling satsar därför på att bli en ledande aktör inom återvinning av fordonsbatterier i Europa.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Teknikneutrala styrmedel som främjar icke-fossila energislag och cirkulära initiativ såsom ökade anslag till innovationer som främjar omställning till mer cirkulära flöden samt direktiv till offentlig sektor att främja lösningar med lägre klimatpåverkan i inköp.

McDonald’s Sverige, Henrik Nerell, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– De plastminskningar som vi gjort i vinter är en återförbrukning av engångsplast på cirka 150 ton och har tagits bort under november till december.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Säkra att Sverige har ett robust elsystem som klarar av att hantera en omfattande elektrifiering av samhället.

JM, Maria Sandell, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Vi har under hösten genomfört en noggrann och grundlig klimatanalys som visar att materialen står för en stor del av byggandets scope 3 utsläpp. Därför har vi infört klimatförbättrad betong i alla våra projekt i Sverige som standard vilket sänker utsläppen med cirka 4000 ton årligen. Som första aktör har vi även infört fossilfria arbetsplatser för alla våra projekt i Sverige vilket ytterligare reducerar utsläppen med cirka 3000 ton årligen.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Bygg ut elnätet och möjliggör elektrifiering och till politiken på lokal nivå, fortsätt ställ hållbarhetskrav i markanvisningar för de driver utvecklingen framåt.

Lantmännen, Claes Johansson, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Nästa år lanserar vi världens första livsmedelsprodukter från en fossilfri värdekedja från jord till bord. Det är en verklig milstolpe i klimatomställningen och något som vi hoppas få marknadens hjälp med att skala upp ytterligare för att nå ett fossilfritt lantbruk till 2030.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Att ingångna överenskommelser hålls och att fokus läggs på att skapa de rätta förutsättningar för näringslivets omställning som nu håller på att hända på riktigt. Då får inte politiken börja tveka på klimatmålsättningarna.

Preem, Katarina Thorling, hållbarhetschef

Vad är ditt företags julklapp till klimatomställningen?
– Preem ska vara klimatneutrala i hela vår värdekedja till 2035, och som Sveriges största drivmedelsproducent har en viktig roll i Sveriges möjlighet att nå sina klimatmål.  Redan nästa år ska vi slutföra vår första, riktigt storskaliga ombyggnad som kommer att leverera ytterligare cirka 1 miljon kubik förnybara drivmedel till marknaden.

Vad önskar du dig i julklapp från politiken på klimatområdet?
– Att politiken lyckas hantera kriserna här och nu men samtidigt skapa förutsättningar, och inte slå undan benen för den omställningsresa som redan är i full gång i näringslivet och AB Sverige. Vi önskar oss långsiktiga och förutsägbara spelregler för omställningen, en reduktionsplikt med stigande ambition som möjliggör för Sveriges näringsliv och organisationer att växa med omställningen och möta klimatmålen.

About us