Karin Stenmar: Klimatförändringar är en orsak till krig

Klimatförändringar är en orsak till kriget i Syrien. Det säger Nadim Farajallah, professor vid American University of Beirut i en artikel av Svt Nyheter från februari i år. Professor Farajallah menar att kriget i Syrien inte bara har politiska orsaker, utan även är en följd av den långvariga torka som under fem års tid drabbade landet före krigsutbrottet. Torkan ledde till brist på livsmedel som resulterade i extrem fattigdom och stora motsättningar när människor tvingas på flykt. Krig är en ofattbar tragedi med mänskligt lidande i generationer.

Ett annat exempel på klimatförändringarnas negativa effekter är den långvariga värmebölja i Europa 2005 som ledde till torka och oförsäkrade skördeförluster, bränder och vattenbrist. Ett kärnkraftverk i Frankrike fick stänga på grund av brist på kylvatten, priserna på el steg kraftigt och jordskred inträffade till följd av smältande permafrost.

Många internationella försäkringsbolag har börjat utveckla riskbedömningsmodeller för att hantera kostnaderna av klimatförändringen. Det är viktigt att förstå just hur sekundära effekter eller kedjereaktioner uppstår till följd av extrema vädersituationer, ibland med fördröjd verkan. En viss väderhändelse, exempelvis en långvarig värmebölja som den i Europa 2005, kan orsaka skador och effekter på både på liv och egendom, på olika försäkringsobjekt och försäkringsområden i många led.

Några exempel:

  • Översvämning kan förorena dricksvatten som i sin tur ökar risken för epidemier.
  • Kraftiga regn kan slå ut transporter – som leder till att företag inte kan leverera till sina kunder med stora företagsekonomiska förluster som följd. I slutändan riskerar vi att människor blir arbetslösa.
  • Torka påverkar jordbruksföretag som i förlängningen riskerar att gå i konkurs. Följden av det är arbetslöshet, fallande bostadspriser faller i närliggande områden och att kommunala skatteintäkter minskar.
  • Torka leder därutöver till ökade matpriser. I vissa importberoende länder kan det leda till politiska oroligheter och därför osäkerhet för företag att agera på särskilt drabbade marknader.

Forskning idag visar att hälften av jordens befolkning hotas av svår matbrist vid nästa sekelskifte på grund av klimatförändringar. Den globala ojämlikheten riskerar att öka när klimatförändringarna slår mot de mest utsatta. Frågan är om vi räknat med och förberett oss för de kedjereaktioner som alltid följer av långvarig torka eller kraftiga översvämningar, utöver direkt de mänskligt lidande?

 

Vad gör Folksam?

Klimatförändringarnas effekter bli allt tydligare och kräver matematiska modeller som kan hantera riskbedömningarna. För oss och våra kunder är klimatförändringar inget abstrakt framtidsfenomen. Stormar och skyfall till följd av klimatförändringar orsakar stora skador redan idag. För Folksams del handlar det om att ha god kunskap om riskerna och därmed skapa trygghet för våra kunder lokalt, samtidigt som vi engagerar oss för att motverka klimatförändringarna globalt. Vi tar initiativ för att öka medvetenheten i samhället om klimatrisker samt genom opinionsbildande verksamhet påverka våra politiker i klimatanpassningsfrågor. Det finns mycket kvar att göra.

About us