Per Löfgren: Byggmaterial och klimatet

Den pågående förändringen av det globala klimatet är en av vår tids stora utmaningar. JM:s långsiktiga målsättning är att minska både de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen så nära noll det går att komma till år 2030. Genom denna ambition vill vi på JM vara med och bidra till både FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges miljömål om minskad klimatpåverkan. Samtidigt vill vi visa att det både är nödvändigt, möjligt och lönsamt att gå före med den klimatomställning som måste ske i samhället.

För att få mer kunskap om hur vi kan minska vår klimatpåverkan har vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en analys av vårt klimatavtryck. För att på ett mer genomgripande sätt minska vår klimatpåverkan har vi identifierat sex områden där vi kommer att fokusera vårt utvecklingsarbete – vår färdplan för klimatpåverkan nära noll.

Analysen visar att byggmaterialen i allmänhet och betongen och stålet i synnerhet, är ett av de största av JM:s klimatpåverkande områden. Att hantera betongens klimatpåverkan är kanske den enskilt största utmaningen för både JM som bostadsutvecklare och hela infrastruktursektorn inom klimatområdet. Betong är ett av de viktigaste materialen inom sektorn, men det står samtidigt för bara en liten del av kostnaden i ett byggprojekt. Därför saknas det idag en stark ekonomisk drivkraft inom branschen att minska mängden betong.

Klimatmässigt bidrar dock betongen till mycket stora koldioxidutsläpp, framförallt vid cementtillverkning. För att kunna återvinna betong som ny betong behöver ny cement tillföras som bindemedel, och det är cement som står för den stora miljöpåverkan. Betong har samtidigt en kombination av värdefulla egenskaper som få andra material kan mäta sig med i form av exempelvis robusthet, tålighet mot fukt och vatten, brandskydd, ljudisolering, termiska egenskaper och det faktum att det är relativt billigt. Det gör att det inte enkelt kan ersättas av andra material idag.

Två viktiga strategier för att reducera klimatavtrycket från byggmaterialen är dels att vi tillsammans med våra materialproducenter och leverantörer utvecklar materialen mot minskade utsläpp, dels genom att skapa mer effektiv materialanvändning och mer cirkulära materialflöden. Genom att minska behovet av material samt öka livslängden, återanvändningen och återvinningen av de olika materialslagen, byggprodukterna och byggdelarna som används i verksamheten kan klimatavtrycket radikalt minskas.

JM har mycket pågående arbete för att minska verksamhetens klimatpåverkan från byggmaterialen. Ett exempel är ett stort internt projekt kallat AvMin (avfallsminimering), som sedan ett år tillbaka drivs med syftet att halvera JM:s byggavfall till år 2021. Genom en kraftig effektivisering av materialhanteringen, med mindre spill och mindre slöseri med material som idag är vanligt förekommande i branschen, minskar övermängdning och då samtidigt klimatpåverkan från byggmaterialen i verksamheten.

JM genomför under hösten flera testprojekt med att ersätta vanlig betong med så kallad miljöbetong i samarbete med våra leverantörer. Den tillverkas genom att delvis ersätta vanligt cement, som har stor klimatpåverkan med andra alternativa bindmedel med mycket liten påverkan. Beståndsdelarna i dessa bindemedel påminner mycket om det vanliga cementets och reaktionsprodukterna är i stort sett identiska med dem i vanlig betong. IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytterväggar och stomme kan klimatbantas. Resultatet visar att det går att nästan halvera klimatpåverkan med känd byggteknik och genom att använda mer miljövänlig betong.

JM deltar i det nya forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit som syftar till att de kommande åren visa vägen till ett koldioxidneutralt samhälle. Programmet kommer att analysera och identifiera de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför när det gäller att nå målet om netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045, samt föreslå hur svensk industri kan ställas om för att klara detta mål.

Mistra Carbon Exit fokuserar på försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter. I Mistra Carbon Exit-konsortiet ingår en bred representation av forskare och aktörer: fyra universitet: Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), tre forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (RFF) och det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW), The Centre for European Policy Studies (CEPS) samt cirka 20 icke akademiska organisationer, däribland JM. En bred samverkan som detta krävs för att hantera de utmaningar som ligger framför oss med att radikalt minska klimatpåverkan från bland annat byggmaterialen.

I en omvärld och i ett samhälle som både måste förändras och omvärdera tidigare givna sanningar relaterat till klimatförändringen, anser vi på JM att den enda framgångsrika vägen framåt för oss som företag är att agera snabbt för att nå utsläpp nära noll. Det förutsätter dock kraftfulla styrmedel från politiken. Det är en av anledningarna till att vi är medlemmar i Hagainitiativet, där vi tillsammans med andra företag med samma insikter som oss, kan påverka politiken och samhället i rätt riktning.

Per Löfgren, hållbarhetschef på JM

About us