Stena Recyclings projekt för bränslebesparingar

Stena Recycling inledde ett projekt för bränslebesparingar på 30 filialer i södra Sverige, cirka en tredjedel av anläggningarna.

Utsläppsreducering: Mätning och uppföljning innebar en bränslebesparing på fem procent när tertial 1 för verksamhetsåret 14/15 jämfördes med motsvarande period året innan. Projektet gav även värdefull information om belastningen på arbetsmaskinerna, vilket kan användas till fler förbättringar. Under 2015 involveras bolagets samtliga filialer i projektet.

Kostnadsbesparing: Detta är en kontinuerlig åtgärd för transportoptimering.

About us