Stockholm Exergi

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Vi gör en utförlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i varje projekt som kräver miljötillstånd, till
exempel när vi etablerar oss på ny mark, och då undersöks regelstyrt påverkan på ekosystem samt
behov av ekologiska kompensationsåtgärder. Även i samband med till exempel dragning av
fjärrvärmeledningar beaktar vi påverkan på naturmiljön. Exempel på lokala åtgärder kan vara att
designa nya produktionsenheter så att värdefulla gamla ekar kan sparas, att säkra gröna stråk för att
vårda viktiga samband eller att utforma belysning för att minimera störning av fladdermöss.

Eftersom våra anläggningar ligger i en stadsmiljö som är starkt påverkad av människan har vi dock
sett en lokalt begränsad påverkan på det svenska målet om biologisk mångfald.

Vi bedömer att vår huvudsakliga och betydande påverkan på biologisk mångfald är indirekt genom
vår användning av bioenergi. Att säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning – hållbarhetslagen
– samt krav på certifiering av biobränsle eller i vissa fall skogsbruk som biobränslet härstammar
från, är de huvudsakliga metoderna som vi tillämpar.


Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är centralt för de naturliga systemens resiliens. Klimatmålen, som driver vår
utveckling, syftar i mångt och mycket till att motverka att vitala ekosystem störs eller slås ut. När vi
genomför åtgärder för att svara upp mot Parisavtalets temperaturmål måste vi agera inom de
planetära gränserna och på ett sätt så att åtgärderna i sig inte skapar skador på de ekosystem som vi
ju ytterst vill skydda.