Lantmännen

Klimatmål
Lantmännen har tydliga och ambitiösa mål, att minska klimatutsläpp i linje med Parisavtalet. För att uppnå avtalet krävs en halvering av koldioxidutsläpp vart tionde år från 2020. Lantmännens klimatmål täcker hela värdekedjan, från jord till bord.

Målen är uppdelade på primärproduktionen, egen produktion och köpta transporter. För egen produktion och transporter ska utsläppen minska med 50 procent relativt omsättning till 2030, med 2019 som basår.

Hur ska målet nås?
I Lantmännens anläggningar förädlas spannmål och andra råvaror till livsmedel, foder och förnybara bränslen. Målen har fokus på fossilfrihet och ska nås genom energieffektivisering och optimering, konvertering av fossileldade anläggningar till biobränsle samt utfasning av fossila bränslen.

Klimatmål för primärproduktionen i scope 3 är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år och klimatneutralitet till 2050. Med en gedigen kunskapsbas utvecklar och testar vi åtgärder och odlingstekniker för framtidens jordbruk som leder till ett än mer hållbart lantbruk.

Kontaktperson 
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen,

Hållbar affärsutveckling är ett av våra strategiska satsningsområden för att öka vår lönsamhet. Vi ser ett ökat intresse bland våra kunder för hur produktionen av våra produkter har gått till i hela kedjan från jord till bord. Samverkan i hela kedjan är en nyckel för att lyckas. Lantmännen ligger i framkant när det kommer till forskning och utveckling och leder utvecklingen av framtidens jordbruk. Odlingsprogrammet Klimat & Natur är ett viktigt initiativ för att konkretisera hållbarhetsstrategier, nå högt satta klimatmål och gynna den biologiska mångfalden.

Magnus Kagevik
vd och koncernchef, Lantmännen

Om oss