Preem

Klimatmål
Preems mål är att uppvisa en helt klimatneutral värdekedja senast år 2035. Utsläppen ska minska i samtliga led med särskilt fokus på utsläppsminskningar i de delar av värdekedjan där de är som högst, och där klimatpåverkan snabbast kan minska. Till år 2030 ska utsläppen ha minskat med 30 procent, och utsläppen i Scope 1 och 2 halveras, jämfört basåret 2018.

Hur skall målen nås?
Preem når klimatmålet genom att anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion, växla till hållbara resurser, fånga in och binda koldioxid samt anpassa kunderbjudandet till behoven i ett hållbart samhälle. Störst fokus ligger på att växla över produktionen till förnybara drivmedel. Målet är att producera minst 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2035.

Kontaktperson
Katarina Thorling , Chef hållbarhetsutveckling, Preem

Preems vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle, och hållbarhetsarbetet har sedan länge varit en integrerad del i vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i omställningen från fossilt till förnybart. Vår omställning möjliggör att utsläppen från transportsektorn kan minska i linje med de uppsatta klimatmålen. Medlemskapet i Hagainitiativet ger oss en stark plattform, att tillsammans med andra ambitiösa företag, visa att näringslivet kan genomföra klimatomställningen på ett ekonomiskt hållbart och konkurrenskraftigt sätt.

Magnus Heimburg
vd, Preem

Om oss