Scan Sverige

Klimatmål
Scan Sverige har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040.

Målet för Scan Sverige är att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2025, jämfört med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3.

Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet – ett av våra viktigaste projekt för att kunna nå 2040-målet. Målet med Gårdsinitiativet är att minska klimatutsläppet från kött med 20%, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5% och minska övergödning med 20%, som ett snitt för alla våra leverantörer av kött till 2030 (basår 2019).

Hur ska vi nå våra mål?
Några av våra viktigaste milstolpar för att nå dit är bland annat åtgärder inom vår egen produktion; kontinuerligt arbete för att minska förbrukningar inom el och vatten samt minska avfall. För transporterna arbetar vi för en ökad andel förnyelsebara drivmedel. Mindre och bättre plast i våra förpackningar och ett kontinuerligt minskat matsvinn genom ett nose-to-tail-tänk där alla delar av djuren tas tillvara.

För att nå våra klimatmål 2025 och 2040, har vi bland annat satt delmål om fossilfria transporter till 2025, halvera vårt matsvinn till 2030, samt göra våra förpackningar ännu mer hållbara år 2025

Ett viktigt steg för oss är också att i en högre omfattning inkludera våra leverantörer i vårt hållbarhetsarbete. Med hjälp av Gårdsinitiativet ska vi tillsammans med svenska gårdar skapa klimatpositiva effekter på gårdsnivå och minska det svenska köttets klimatpåverkan, med hjälp av 100 åtgärder. Vi har också en ambition om att öka den biologiska mångfalden och att arbeta mot ett slutet kretslopp.

Kontaktperson
Maria Häger, Director Quality & CR, Scan Sverige,

Hållbarhetsarbetet är en viktig del av vår verksamhet sedan början av 2000-talet och vi är på god väg att uppnå netto noll klimatavtryck från vår egen produktion. Men för att få en verklig effekt på köttproduktionens klimatpåverkan måste hela värdekedjan omfattas. Våra insatser som ledande aktör i branschen är avgörande för att det ska lyckas och vårt mål är netto noll klimatavtryck, från gård till konsument, i slutet av 2040. Det når vi genom utvecklingsarbete och konkreta insatser inom branschen och inom ramen för Gårdsinitiativet. Där vill vi också synliggöra alla nyttor som djurproduktionen bidrar med, som biologisk mångfald och produktion av förnyelsebar energi.

Lars Appelqvist
Executive Vice President Scan Sverige

Om oss