Stena Recycling

Klimatmål
Stena Recyclings klimatmål är att minska utsläppen i Scope 1 och 2 med 70% och Scope 3 med 30% från 2020 till 2030.

Hur ska klimatmålen nås?
För att nå klimatmålen fokuserar Stena Recycling på kontinuerlig översyn av deras logistiklösningar för att uppnå högre effektivitet, förflytta fjärrtransporter från väg till järnväg och vidareutveckla samar­beten med anlitade åkerier och rederier för en omställning till fossilfria transporter på väg och till sjöss. Nya fordon och arbetsmaskiner ska, i den mån det är tekniskt möjligt, antingen vara elektriska eller kunna drivas med förnybara bränslen. Stena Recycling fokuserar också på återvunnet material i deras egna inköp och investeringar för att öka möjligheterna för materialåtervinning och förädling. De senaste åren har Stena Recycling gjort flera stora investeringar i den egna verksamheten för att kunna sortera ut mer och säkra material till återvinning och till en högre kvalitet.

Möjligheten för Stena Recycling att nå klimatmålen är till stor del beroende av en samhällstäckande omställning av transporter, och kräver nationella och europeiska satsningar på bland annat utbyggd laddinfrastruktur, tillgång på fossilfritt bränsle och ökad tillgång till järnväg. Det krävs även initiativ för att öka användandet av återvunna råvaror och att premiera återvunna råvaror framför jungfruliga.

Kontaktperson

Sara Davidsson, Miljöchef, Stena Recycling,

Alla har ett stort ansvar att hushålla med världens resurser. Vi på Stena Recycling ser det som vår uppgift att ta tillvara på dessa resurser och verka för långsiktig hållbar tillväxt. Vi är bryggan i den cirkulära omställningen som möjliggör för våra kunder att välja återvunnet material och återanvända produkter för deras behov. Vi tar tillvara på resurserna och gör skillnad genom att förädla materialen och behålla råvarorna i det cirkulära flödet.

Clas Hultqvist
vd, Stena Recycling

Om oss