Swedbank

Klimatmål
Swedbank planerar att sänka koldioxidutsläppen i den direkta verksamheten med 60 procent till
2030. Swedbanks koncernmål är att uppnå nettonoll utsläpp senast år 2050. Våra utlånings- och
investeringsportföljer ska anpassas till 1,5-gradersmålet.

Hur ska klimatmålen nås?
Mellan 2019 och 2021 minskade Swedbanks direkta växthusgasutsläpp med 63 procent, främst beroende på minskat resande. Under 2021 fattades beslut om att inte längre finansiera okonventionell utvinning av fossila bränslen eller prospektering av nya olje-och gasfält. Mellan 2015 och 2021 krympte Swedbanks oljerelaterade avvecklingsportfölj från 23,5 till 3,5 miljarder kronor. Swedbank har skrivit under Science Based Target Initiative och Net Zero Banking Alliance och därmed lovat att våra klimatmål ska linjeras med Parisavtalet 1,5-grader och den senaste forskningen. Vi har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Samtidigt har vårt fondbolag Swedbank Robur som mål att fondkapitalet ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet år 2025 och koldioxidneutralt 2040.

Kontaktperson
Fredrik Nilzén
Hållbarhetschef, Swedbank

Vi banker har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Både som rådgivare och finansiärer av gröna investeringar, till exempel genom gröna bolån eller energieffektiviseringar. Hållbarhet är kärnan i Swedbanks affärsstrategi! Vi vill tillsammans med andra påverka utvecklingen och bidra till att Sverige och Baltikum ställer om för att uppnå klimatmålet

Jens Henriksson
vd, Swedbank

Om oss