White

Klimatmål:
Whites vision är att skapa klimatpositiv och formstark arkitektur. Det är via våra uppdrag vi har störst möjlighet att bidra till att minska samhällets koldioxidutsläpp. Till 2030 ska därför alla projekteringsuppdrag vara klimatneutrala eller bättre och CO2-utsläppen av föreskrivna material ska vara 50% lägre än 2023. I vår verksamhet ska utsläppen av CO2 vara 50% lägre år 2030 jämfört med 2018.

Hur ska klimatmålen nås?
Vår Färdplan Klimat 2030 visar hur vi ska bidra till att nå såväl samhällets som våra egna mål. Vår strategi bygger på att skapa Klimatpositiv design och Cirkulär arkitektur.

För att nå klimatneutralitet krävs att vi sänker klimatpåverkan från såväl energi som material i våra uppdrag. Genom att utsläppen av växthusgaser från material, energi och produktion balanseras med förnyelsebar energi eller kollagring, så kan summan blir netto noll eller negativ. För att nå detta arbetar vi med att optimera volymer, omsorgsfulla materialval, energi- och materialoptimering  och lokala energilösningar. Vi satsar även på att öka andelen uppdrag med trästomme och arbetar vi med klimatstyrning och klimatkalkyler genom hela projektet.

En av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser är att ställa om mot cirkulär arkitektur. I första hand utvärderar vi om det går att ta tillvara och återbruka det befintliga, såväl byggnader som material, för att utifrån detta skapa ny design och attraktiva miljöer. Det handlar också om att skapa arkitektur som står sig och går att förändra över tid, använda ytor effektivt och använda återvunna eller återvinningsbara material.

För vår verksamhet står resor för den största klimatpåverkan. Vi har länge haft en tydlig tågpolicy, så inom Sverige sker 94% av alla tjänsteresor med tåg. Genom att studieresor och utrikes resor också i högre grad sker med tåg har vi lyckats minska utsläppen drastiskt de senaste åren. Vi arbetar kontinuerligt med att sänka klimatavtrycket av såväl inköp som energi. Från 2018 har vi minskat CO2-utsläppen med hela 74%.

Kontaktperson
Anna Graaf, hållbarhetschef, White

Hållbarhet är en självklar del av vår vision och vårt erbjudande. Som arkitekter har vi stor påverkan på projektens utformning vilket i sin tur påverkar klimatavtrycket. Vi har både ansvar och utrymme att driva mot en hållbar utveckling och vi vill bidra till förändring i hela samhället. För att lyckas nå klimatmålen och ställa om till en mer cirkulär ekonomi, krävs att företag och branscher arbetar tillsammans. Hagainitiativet en utmärkt plattform för att kunna inspirera och påverka, både varandra, men även näringslivet och politiken.

Alexandra Hagen
vd, White

Om oss