HKScan

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

På global nivå är köttproduktionen ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald, då artrika marker
tas i anspråk för betesdrift och foderodling. I Sverige är läget det motsatta. Här är det i stället
igenväxning av det öppna landskapet och hagmarkerna som är det största utmaningen. Utan betande
djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald i Sverige. Här ser vi på HKScan att vi har en stor
roll att spela och vi har som mål att bidra till ökad biologisk mångfald.

För att nå det målet jobbar vi i samverkan med lantbrukare inom vår satsning Gårdsinitiativet, där
vi tagit fram en lista med insatser som kan genomföras på gårdarna.
Exempelvis att hävda
naturbetesmarker med hjälp av betesplanering, men också se till att ha blommande grödor på åkrar,
åkerkanter och diken. Vi samverkar här med andra aktörer inom olika projekt och satsningar. Bland
annat inom forskningsprojektet Biopath samt ihop med RISE och certifieringsorganet Svenskt Sigill. Vi
är också delägare i dataplattformen Agronod där vi bland annat arbetar med att ta fram smartare
sätt att mäta biodiversitet.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

För att bedriva livsmedelsproduktion krävs ett stabilt ekosystem och pollinerande insekter. En
tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering av exempelvis bin och humlor. Samtidigt är den
biologiska mångfalden också beroende av jordbruket och av vilka jordbruksmetoder som används.
Betande djur, som får och nötkreatur, är en förutsättning för att bevara artrika betesmarker i Sverige.
Som en stor aktör på marknaden ser vi på HKScan att vi har en stor roll att spela för en ökad biologisk
mångfald i Sverige.