23. Växtnäring utvinns i pilotanläggning från vattenströmmar

I reningsverkens strömmar finns växtnäring, exempelvis kväve, som kan utvinnas och cirkuleras till åkermarken. Kväve finns även i andra vattenströmmar, som lakvatten från deponier. Tillsammans med Ragn-Sells dotterbolag EasyMining bygger Lantmännen en pilotanläggning för att utvinna kväve ur rejektvattnet, vattnet som uppstår vid avvattning av slammet i reningsverken, samt lakvatten från deponier. En cirkulär affär skapas när växtnäringen säljs för att åter kunna användas i jordbruket. Återvinningen förhindrar att kvävet förs ut till vattendrag eller på annat sätt kan påverka miljön negativt. Näringen hamnar där den gör nytta och skapar växtkraft på rätt ställe.

Om oss