Biologisk mångfald inom HKScans Gårdsinitiativet

De gårdar som deltar i HKScans projekt Gårdsinitiativet bidrar till biologisk mångald med ytor som motsvarar 6000 fotbollsplaner. Naturbetesmarker, dagvattendammar, gräsvallar med blommande klöver och stenmurar som hyser smådjur och insekter är några av de insatser som främjar den biologiska mångfalden i våra landskap.

Läs mer här

Om oss