COP26 skickar signalen: Halvera dina utsläpp!

Det blev ett bättre resultat än förväntat, men helt otillräckligt för att klara 1,5 grad. Bra att regelboken är på plats och att Glasgowpakten pekat ut att de globala utsläppen måste minska med 45 procent till 2030 och nå nettonoll kring år 2050 för att klara 1,5 grader.

Det är positivt att fossilt för första gången nämns i avtalet men att kolet ska ”fasas ned” istället för att ”fasas ut” blev fel och kontraproduktivt. För att få fler gröna investeringar behövs utfasning av kolet, ta bort fossila subventioner och högre och effektiva pris på koldioxid. Idag har bara 22 procent av utsläppen i världen pris på koldioxid, vilket skickar signalen att det är gratis att släppa ut. Det är därför vi driver på för effektivt och högre pris på koldioxid genom uppropet Call on Carbon, som samlar företag och företagsorganisationer från över 100 länder.

För näringslivet betyder COP26 att alla företag bör planera sin verksamhet utifrån 1,5 grader och att halvera utsläppen varje årtionde är centralt för att vara med på den omställningsresan. Det svenska näringslivets står till stor del väl rustade med höga ambitionsnivåer, tidiga effektiviseringar och klimatneutral el som ger en bra grund för att kunna exportera produkter med låga utsläpp. Men det är inte tillräckligt; fler företag behöver sätta halveringsmål till 2030, vara transparenta och bli aktiva samhällsaktörer som driver på klimatomställningen.

Fram till Kairo COP27 behöver fler länder sätta mer ambitiösa utsläppsminskningsmål, mål behöver bli åtgärder som genomförs och det behövs prissignaler som fasar ut det fossila och stärker gröna investeringar.

 

/Nina Ekelund
Generalsekretare Hagainitiaivet

För näringslivet betyder COP26 att alla företag bör planera sin verksamhet utifrån 1,5 grader och att halvera utsläppen varje årtionde är centralt för att vara med på den omställningsresan.

Nina Ekelund,
Generalsekreterare Hagainitiativet

Om oss