Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala

Sveriges 20 största utsläppare står för nära en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Hur de lyckas ställa om och minska sina utsläpp kommer att vara helt avgörande för om de svenska klimatmålen ska kunna nås. Enligt en färsk rapport från Hagainitiativet lovar de största utsläpparna minska sina utsläpp i Sverige med minst 50 procent till 2045. De sju snabbaste företagen av alla att ställa om är Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Renova, Sysav, Preem, E.ON och Höganäs medan drivmedelsbolaget Preem är det bolag som kommer minska sina utsläpp mest i volym.

 Hagainitiativet, ett klimatnätverk för näringslivet, har undersökt målsättningarna i klimatarbetet hos Sveriges 20 största utsläppare av växthusgaser, som tillsammans står för 31 procent av Sveriges totala utsläpp (2021).

– Rapporten visar vilka ambitioner de stora utsläpparna har för att minska sina direkta utsläpp genom att ställa om sina verksamheter. Effekten av dessa utsläppsminskande ambitioner kan bli flera gånger större då omställningen i flera av bolagen påverkar hela värdekedjor med minskade utsläpp som följd, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Sju företag har ambitiösa klimatmål med mål att släppa ut netto noll eller nära noll redan till 2035. Dessa företag är Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Renova, Sysav, Preem, E.ON och Höganäs. Utöver detta har Stockholm Exergi och Sysav som mål att skapa minusutsläpp. Stockholm Exergi har alltså mål om stora utsläppsminskningar och ska också med hjälp av BECCS fånga in mer koldioxid än vad man släpper ut.

– Det är glädjande att vi ligger i framkant med vår klimatstrategi men vi hoppas att fler företag gör samma resa som vi. Vi behöver både minska utsläpp och samtidigt skapa permanenta minusutsläpp, något som IPCC är tydliga med, och vår strategi. Vi måste skapa ett ramverk som möjliggör att stater och företag kan kroka arm som möjliggör att företag kan minska sina utsläpp och samtidigt bidra till nationernas klimatmål och överensstämma med Parisavtalet. Om företag minskar sina utsläpp och motverkar resten med minusutsläpp från bio-CCS når de netto noll klimatpåverkan. Med tydliga och separata mål för både minskning och minus, på alla nivåer, så skapar vi trygghet och en effektiv måluppfyllelse, säger Anders Egelrud vd på Stockholm Exergi.

Tittar man på volymer är det Preem som är den stora utsläppsbantaren. Drivmedelsjätten har bestämt att man ska nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan år 2035. Det betyder att över 2,1 miljoner ton CO2 ska bort från raffinaderiverksamheten, en siffra som kommer att bidra till stora utsläppsminskningar i Sverige. Därefter hittar vi nyss nämnda Stockholm Exergi (cirka 820 000 ton CO2), Borealis och LKAB (båda cirka 650 000 ton CO2).

– Rapporten visar tydligt att Preems omställningsarbete är viktigt för att Sverige ska klara klimatmålen. Preem är mitt uppe i en ambitiös omställning där vi ska vara klimatneutrala utmed hela värdekedjan redan 2035, säger Katarina Thorling, Chef Hållbarhetsutveckling på Preem.

Enligt rapporten har de flesta bolagen kvantifierade klimatmål till 2045, då Sverige satt som mål att senast inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Borealis, Boliden, Vargön Alloys och Kubal, har 2050 som slutår, dvs efter Sveriges nationella slutår. Men de företagen ligger helt i linje med utsläppshandeln, EU ETS.

– Det är positivt att Sveriges största utsläppare minskar utsläppen och bidrar till klimatomställningen. Stora utsläppsminskningar planeras av Preem och Stockholm Exergi redan till 2035, vilket är tio år tidigare än Sveriges klimatmål med netto noll till 2045, avslutar Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Lyckas företagen med sina ambitioner väntas de till 2045 bidra med att minska Sveriges totala utsläpp med cirka 7,3 miljoner ton CO2, vilket är i underkant räknat. Därutöver kommer bolagens indirekta påverkan av utsläppen i värdekedjorna ge en positiv utsläppseffekt.

Företag*** Utsläpp basår i ton CO2e Utsläpp 2021, ton CO2e Mål och år för utsläpps-minskning, ton CO2e**  
SSAB 5 212 000 5 312 000 –        *  
Preem 2 161 083 2 121 439 2 161 083 (2035)  
Cementa 1 862 873  
LKAB 676 139 672 700 676 139 (2045)  
Borealis 663 549 624 000 663 549 (2050)  
Nordkalk 300 000 300 000 (2040)  
ST1 500 033 510 000 425 028 (2045)  
Stockholm Exergi 913 238 450 193 821 914 (2035)  
Boliden 330 813  
SYSAV 276 752 250 000 (2030)  
Tekniska verken-kONCERNEN 150 000 338 393 148 750 (2045)  
E.ON 450 041 429 000 450 041 (2035)  
Kubal 265 169 227 326 225 394 (2050)  
Mälarenergi 211 937  
Renova 209 360 209 360 209 360 (2030)  
Höganäs 270 800 275 200 240 000 (2035)  
Vattenfall 320 000 220 000 320 000 (2040)  
Göteborg energi 186 413 186 413 (2025)  
Vargön Alloys 163 077 163 077 (2050)  
Perstorp GROUP AB 182 053 91 027 (2030)  
Totalt   14 903 529 7 331 774  

*= Saknar mål i tal men har tagit ett policybeslut att i stort sett ta bort alla scope 1 och scope 2 utsläpp inom de närmaste tio åren.

**= Fyra av företagen har slutår 2050. Det innebär att ca 980 000 ton kommer att minska till 2050, vilket motsvarar cirka 13% av den samlade utsläppsminskningen.

***= För detaljerad information om företagens klimatmål, se tabell 2 och 3 i rapporten.


Om rapporten

Undersökningen utgår från Naturvårdsverkets statistik över svenska industriers anläggningar som deltar i EU:s utsläppshandel för att på så sätt få fram de 20 företagen, i rangordning från 1-20, som har störst utsläpp inom Sveriges gränser (territoriella utsläpp). Information har även inhämtats från företagens respektive årsredovisningar, hållbarhetsdokument och övriga publika publiceringar samt i kontakt med företagen. Undersökningen har uppskattat hur stor utsläppsminskningspotentialen är för varje företag. Det innebär att klimatmålet har omsatts i siffror över antal ton koldioxid.

Läs hela rapporten här.

Om Hagainitiativet

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi, Sveaskog samt Swedbank.

Kontaktuppgifter:

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet mejl: , telefon  +46 735022464

Gabrielle Tillberg, projektledare Hagainitiativet mejl: , telefon +46 704057266

 

 

Om oss