Fem EU-relaterade klimatfrågor att hålla koll på hösten 2023 

Det spanska ordförandeskapet i EU:s ministerråd drog i gång den 1 juli i år och sträcker sig ett halvår framåt. Att göra framsteg i den gröna omställningen och miljöanpassningen är en av ordförandeskapets fyra övergripande prioriteringar. Spanien avser att lägga särskilt fokus bland annat på att avsluta arbetet med Fit for 55-paketet samt främja den gröna ekonomin och konkurrenskraften för europeiska företag. Knappt fyra veckor efter ordförandeskapets början genomfördes dock tidigarelagda allmänna val i landet och hur regeringsbildningen ska se ut är i dagsläget fortfarande oklart. Spanska representanter har försäkrat att det politiska läget inte ska påverka landets höga ordförandeskapsambitioner och låt oss hoppas att de har rätt. Följande fem klimatfrågor väntas bli särskilt viktiga att hålla koll på under hösten: 

Europeiska kritiska råmaterialakten 

Förslaget, som presenterades under våren, har som övergripande målsättning att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial och syftar till att stärka de olika stegen längs hela värdekedjan. Värdekedjornas tillräknelighet är förstås en förutsättning för man ska kunna nå satta mål, inte minst i EU:s gröna giv. Frågan tycks ha hanterats av både den svenska regeringen och ministerrådet med hög prioritet. Förslaget var ute på remiss under våren och väntas även tas vidare i rådet av EU:s näringsministrar redan under tidig höst. 

Översynen av koldioxidnormer för tunga fordon  

EU-kommissionen har föreslagit nya skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från nytillverkade tunga vägfordon. Dessa står idag för uppskattningsvis 6 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp och utgör en stor del av EU:s klimatpåverkan. Frågan har också betydelse för att man ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp till senast 2045. Förslaget har varit ute på remiss och diskuterades också av EU:s miljö- och klimatministrar i början av sommaren. Rådet väntas anta sin position under hösten och därefter väntar slutförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen. 

Direktiv om uttryckliga miljöpåståenden (green claims) 

Under våren presenterade kommissionen sitt förslag till direktiv om gröna påståenden som syftar till att stärka konsumenternas möjligheter att fatta välgrundade beslut, förhindra grönmålning och minska miljö- och klimatpåverkan. Det är en del av genomförandet av EU:s gröna giv och kopplar också bland annat till EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Förslaget, som är omdebatterat, var ute på remiss under sommaren. Rådet kommer fortsatt att diskutera frågan under hösten men sannolikt kommer ministrarna att anta sin slutliga position tidigast till våren, under det belgiska ordförandeskapet. 

Certifieringsramverket för upptag och infångning av koldioxid  

Koldioxidupptaget väntas spela en allt viktigare roll i EU:s klimatpolitik och förslaget, som presenterades i slutet av förra året, ska bidra till och säkerställa en hög kvalitet på åtgärderna för upptag och infångning av koldioxid. Förslaget omfattar också kvalitetskriterier, en verifierings- och certifieringsprocess och regler för certifieringssystemen. EU:s miljö- och klimatministrar diskuterade frågan under våren. Sannolikt kommer det spanska ordförandeskapet prioritera att ta frågan vidare och sikta på att anta rådets position innan ordförandeskapets slut. 

Det reviderade luftkvalitetsdirektivet 

Under förra hösten kom förslaget om ett reviderat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Förslaget är en viktig del av den gröna givens handlingsplan om nollförorening av luft, vatten och mark. Bland annat föreslås åtgärder om skärpta luftkvalitetsnormer till 2030, tydligare regler och krav rörande luftkvalitetsnormer och stärkta krav på kontroll av luftkvalitet. Miljö- och klimatministrarna diskuterade frågan senast i början av sommaren och mycket tyder på att frågan kommer att fortsätta hanteras under spanskt ordförandeskap. 

Spanien avser att lägga särskilt fokus bland annat på att avsluta arbetet med Fit for 55-paketet samt främja den gröna ekonomin och konkurrenskraften för europeiska företag.

Josefina Kildjer
Expert på EU-policy, Hagainitiativet

Om oss