Företag får svårare att nå klimatmål med sänkt reduktionsplikt

Reduktionsplikten är för många företag i Sverige ett viktigt verktyg i arbetet för att nå sina klimatmål. Enligt en färsk rapport från Hagainitiativet skulle 60 procent av svenska företag på börsen få svårare att nå sina klimatmål vid en kraftigt sänkt reduktionsplikt. De främsta anledningarna till detta är att utsläppen i företagens transporter skulle öka och att företagets hållbarhetspolicy med krav på förnybart skulle bli svårare att uppfylla både internt och i värdekedjan. Dessutom skulle billigare fossila drivmedel leda till försämrad konkurrenskraft för aktörer som vill ställa om och i stället gynna aktörer som saknar fokus på hållbarhet.

Hagainitiativet, ett klimatnätverk för näringslivet, har undersökt hur svenska börsbolags egna klimatmål påverkas vid en kraftigt sänkt reduktionsplikt. I undersökningen kontaktades 79 av totalt 134 svenska börsnoterade bolag utifrån kriteriet att transporter är en del av deras verksamhet. 30 har svarat.

Regeringen har aviserat en sänkt reduktionsplikt från den 1 januari 2024. Syftet med Hagainitiativets undersökning har varit att belysa vilka effekter en sänkning skulle kunna innebära för näringslivets klimatmål.

– Rapporten visar tydligt att näringslivets egna klimatmål kommer att påverkas negativt om reduktionsplikten sänks kraftigt. Det är bekymmersamt om kommande lagstiftning försvårar för bolag att nå sina mål. Tempot i Sveriges klimatomställning måste öka – inte minska, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Bland de 40 procent som svarade att sänkt reduktionsplikt inte skulle påverka deras arbete för att nå klimatmålen motiveras svaren främst med att deras fordonsflotta i mycket hög grad är eller planeras bli elektrifierad och/eller att de redan använder HVO100. Därtill att en väldigt liten del av verksamheten sker i Sverige och att en väldigt liten del av verksamhetens utsläpp kommer från transporter.

– Bolagen i undersökningen efterfrågar minskad prisrörlighet och långsiktiga spelregler kopplat till reduktionsplikten. Rapporten syftar inte till att belysa åsiktsskillnader i synen på reduktionsplikten utan ge en ögonblicksbild av hur näringslivet skulle påverkas, säger Nina Ekelund.

Flera bedömare har på senaste tiden varnat för att sänkt reduktionsplikt kan leda till brist på drivmedel i Sverige, både fossilt och förnybart. Företagen hade generellt svårt att svara på eventuella konsekvenser av det, då en eventuell brist på drivmedel i Sverige ännu inte har diskuterats inom företagen.

– De företag som svarat att en sänkt reduktionsplikt skulle ge en markant negativ påverkan pekar bland annat på att investeringsbeslut som bygger på reduktionsplikten riskerar att påverkas. Förhoppningsvis kan denna rapport leda till att diskussionen breddas inför att den nya lagstiftningen ska tas fram, avslutar Nina Ekelund.

Om rapporten

Hagainitiativet har kontaktat 79 utvalda, av totalt 134, svenska börsnoterade bolag utifrån kriteriet att transporter är en del av deras verksamhet. Samtliga företag fick frågan:

”Påverkas ert företags möjligheter att nå klimatmålen negativt om reduktionsplikten sänks kraftigt (till exempel från 30,5 % till 6 %)? Vänligen tänk både på er direkta verksamhet (scope 1) och/eller den indirekta värdekedjan (till exempel vid outsourcade transporter, scope 3) när ni svarar.”

Antalet svar i undersökningen är 30. För att underlätta för företagen att svara gavs möjligheten att endast svara på fråga 1, samt att svaren sammanställs aggregerat och därmed anonymt. Sex företag valde att svara på ytterligare tre fördjupande frågor om reduktionspliktens påverkan på deras klimatarbete.

Läs hela rapporten här.

Om Hagainitiativet

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling, Swedbank och White.

Kontaktuppgifter:

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet mejl: , telefon +46 735022464

Adam Bergsveen, projektledare Hagainitiativet mejl: , telefon +46 708618151

Om oss