Hagainitiativet fyller tio år och ökar ambitionerna

I år fyller Hagainitiativet tio år. När Hagainitiativet startade var våra mål mycket ambitiösa. Då startade vi i kölvattnet av 2008 års stora finanskris, en kris som lämnade många konkurser och arbetslösa efter sig. Nu skakar världens marknader och samhällen återigen. Coronaviruset har satt samhällen, människors liv och företag på undantag och ingenting är som förut.

I tio år har vi redovisat vår klimatpåverkan på ett öppet och transparent sätt. Det innebär att vi varje år ser över våra utsläpp, följer upp dem mot våra klimatmål och beslutar om åtgärder för att nå målen. För tio år sedan satte vi som mål att minska utsläppen med 40 procent till år 2020. I våra mål har vi mätt och minskat våra egna utsläpp (scope 1), vår inköpta el och värme (scope 2) samt tjänsteresor (del av scope 3).

Nu publicerar vi vårt nionde klimatbokslut. För nästsista gången redovisar vi vårt år 2020-mål och resultatet är positivt, vi minskar våra utsläpp. Elva av tolv medlemsföretag har redan klarat av målet till 2020 och jämfört med förra året minskade våra redovisade utsläpp med 22 procent. Resultatet är tydligt. Vi ser tydliga affärsmässiga fördelar med ett aktivt klimatarbete. Det är positivt för finansieringen och för att attrahera den allra bästa arbetskraften.

Vi märker ett ökat intresse för hur våra utsläpp ser ut och att det efterfrågas mer information, exempelvis om utsläppen i våra värdekedjor. Vi arbetar just nu med att ta fram hur vi ska följa upp utsläppen från värdekedjan på ett transparent sätt.

Vi vill fortsätta att vara näringslivets spjutspets. Vårt mål är att visa hur näringslivet bidrar till Parisavtalets ambition om en maximal temperaturökning på 1,5⁰C. Därför beslutade vi redan 2017 om att vi ska minska våra utsläpp till nettonoll till år 2030. Det är fullt möjligt, förutsatt att rätt styrmedel finns på plats.

När vi nyligen gjorde en enkät bland medlemsföretagen om vad de behövde för att kunna halvera sina utsläpp i värdekedjan var det ett område som tydligt stack ut. Det var transportsektorn. Oavsett bransch är alla företag beroende av transporter och för att kunna genomföra den transportomställning som klimatet kräver behöver Sverige:

  • Säkra tillgången till förnybara drivmedel.
  • Långsiktiga beslut om reduktionsplikt för att säkerställa efterfrågan.
  • Samma hållbarhetskriterier för importerade drivmedel ska gälla som för svenska.

Nu tar Hagainitiativet sikte på 2030 och vi höjer ambitionen för våra klimatmål. Men vi kommer inte lyckas minska våra utsläpp om inte transportpolitiken börjar leverera. Det finns en chans att använda den gröna återställarpolitiken för att stärka Sveriges självförsörjning, skapa fler gröna jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi uppmanar politiken att ta den chansen.

Nu publicerar vi vårt nionde klimatbokslut. För nästsista gången redovisar vi vårt år 2020-mål och resultatet är positivt, vi minskar våra utsläpp. Elva av tolv medlemsföretag har redan klarat av målet till 2020 och jämfört med förra året minskade våra redovisade utsläpp med 22 procent.

Nina Ekelund,
Generalsekreterare i Hagainitiativet
Deniz Butros,
Strateg i Hagainitiativet

Om oss