Hagainitiativet har träffat Daniel Westlén, statssekreterare hos Romina Pourmokhtari

Hagainitiativet har träffat Daniel Westlén, statssekretere på Klimat- och näringslivsdepartementet hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Hagainitiativet träffade Daniel Westlén för att prata om klimathandlingsplanen, aktuella klimat- och miljöfrågor och lyfta fram vikten av höga ambitioner i den gröna omställningen.

”Sverige ska eliminera utsläppen till 2045, inte bara minska dem till 2030 – det är två olika vägval. Vi ska absolut leva upp t.ex. till våra ESR-åtaganden till 2030 gentemot EU, men regeringen tar också sikte på 2045. Tidigare regeringar borde ha investerat mer i infrastrukturen och elförsörjningen, så vi arbetar nu intensivt med att skapa förutsättningar för en elektrifiering av industrin och transportsektorn fram till 2045. Vid 2045 kommer vi att vara helt fokuserade på negativa utsläpp.” – Daniel Westlén, statssekreterare (L)

Hagainitiativet lyfte bland annat fram följande perspektiv under mötet:

– Vikten av att se ett starkt svenskt ledarskap på klimatområdet för att skapa en bred och förankrad acceptans i omställningen.
– Vikten av åtgärder i närtid och säkerställa att Sverige klaras EU:s och de nationella klimatmålen till 2030. Oro över att det inte finns en tydlig plan.
– Svenska företag har investerat i klimatomställningen och om den inte genomförs i närtid så riskerar konkurrenskraft, jobb och skatteintäkter.
– Behovet av tydliga, långsiktiga och förutsägbara politiska beslut kring styrmedel för att möjliggöra för företagens kritiska investeringar och arbete i omställningen.
– Bioekonomins viktiga roll i klimatomställningen, att Sveriges lantbrukare blir en del av lösningen, bl.a. genom ersättning för klimattjänster, och skapa förutsättningar för inhemsk biodrivmedelsproduktion. Sverige behöver bli ett nettoexportland av livsmedelsprodukter.
– Att inte sänka ambitionerna inom Fit-for-55 och att genomföra lagpaketen.
– Vikten av ett ambitiöst klimatmål till 2040. Hagainitiativet ser gärna ett mål på 90-95 procents minskning. För ökad transparens och ansvarstagande, bör EU sätta tre separata mål för negativa utsläpp; ett övergripande, ett naturbaserat och ett tekniskt. Det är oerhört viktigt att tempot av utsläppsminskningar bibehålls.

Om oss