Hej Alexandra Hagen, vd White Arkitekter

Varför går ni med i Hagainitiativet?
– Vår mission är att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har satt målet att bli klimatneutrala i alla våra projekt från 2030 och framåt. För att lyckas krävs att vi samverkar med andra företag och branscher. Vi vill bidra till att driva förändring i byggbranschen och samhället. Vi ser Hagainitiativet som en plattform både för att kunna påverka näringsliv och politik men också för att inspirera och utbyta kunskap.

Hur kan White Arkitekter bidra till klimatomställningen?
– Formgivningen har stor påverkan på vår byggda miljö. Som arkitekter kan vi t ex påverka hur effektivt ytor används, materialval, energieffektivitet, byggkostnad, biologisk mångfald och hur den byggda miljön påverkar mänskligt välbefinnande. Vi har stor påverkan på alla tre hållbarhetsparametrarna.

– Det är genom våra uppdrag som vi har störst möjlighet att bidra till klimatomställningen. Vi vill hjälpa byggherrar och fastighetsägare att bidra till en hållbar omställning genom att utveckla och tillämpa metoder för att nå klimatneutralitet i de projekt vi medverkar till. Vår strategi för att nå målen har vi sammanfattat i vår Färdplan Klimat 2030.

– En av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser är att ställa om mot cirkulär arkitektur. Utgångspunkten är att ta tillvara och återbruka det befintliga, såväl byggnader som material, för att utifrån detta skapa ny design och attraktiva miljöer. Det handlar också om att skapa arkitektur som står sig och går att förändra över tid, använda ytor effektivt och använda återvunna eller återvinningsbara material. Vi behöver också se till att städer planeras för ett förändrat klimat och att det finns grönska som både stärker den biologiska mångfalden, men som också kan binda koldioxid.

Vad är utmaningen för byggbranschen i omställningen?
– Det är många aktörer och många led. Det är en bransch som är kapitalintensiv och att pröva nya sätt att bygga kan medföra ekonomisk risk. Det finns många lagar och bestämmelser som styr byggandet som vi måste leva upp till. Vem tar till exempel ansvar för giftfrihet och hållfasthet i återanvända material? Hur hanterar man materialfrågan i en detaljplan när man inte vet vilka material som finns tillgängliga när byggnaden byggs? Det behöver finnas en affär i varje steg. Det är långa projekt: omställningen måste ske nu men det är många aktörer som måste tänka på nya sätt. Projekterings- och byggprocesser måste stödja omställningen och inte vara kvar i gamla rutiner.

Vad kan byggbranschen bidra till för att nå både klimat- och biologiska mångfaldsmål?
– Byggbranschen utvinner och producerar stora mängder råvaror och material. Detta har stor påverkan på den biologiska mångfalden och bidrar till stora utsläpp. En viktig åtgärd i byggsektorn är därför att ta vara på de resurser som redan finns, och att skapa materialoptimerade konstruktioner utan spill.

Vad står överst på önskelistan från politiken för att bidra till 1,5-gradersmålet?
– Det behöver finnas ett gränsvärde för koldioxidutsläpp från byggnader. Först då kommer alla aktörer att arbeta utifrån samma förutsättningar och det kommer att bli lättare att ställa krav i upphandlingar. Det behöver också finnas starkare incitament för ett mer cirkulärt byggande, till exempel genom att ta bort momsen på återbrukat material eller att stödja tjänster inom cirkularitet.

 

Det behöver finnas ett gränsvärde för koldioxidutsläpp från byggnader. Först då kommer alla aktörer att arbeta utifrån samma förutsättningar och det kommer att bli lättare att ställa krav i upphandlingar. Det behöver också finnas starkare incitament för ett mer cirkulärt byggande, till exempel genom att ta bort momsen på återbrukat material eller att stödja tjänster inom cirkularitet.

Foto: Camilla Svensk

Alexandra Hagen
vd White Arkitekter

Om oss