Hej Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare för Internationella Klimatförhandlingar

Varför är COP24 ett viktigt möte?

– I Paris gjorde världens länder ett medvetet val att ställa om mot ett mer klimatsmart samhälle. Resultatet blev tre tydliga målsättningar; temperaturmålen, ökad motståndskraft och anpassningsförmåga samt att ställa om finansiella flöden i linje med en koldioxidsnål utveckling. Om Paris handlade om vad, så handlar Katowice om hur, det vill säga hur ska vi kunna följa upp de åtaganden som länder gjort på ett transparent och jämförbart sätt. Detta hur är fundamentalt för att vi ska veta att de åtgärder vi vidtar leder till minskade utsläpp men också för trovärdigheten i en regim som bygger på ett underifrånperspektiv.

Vad är dina största förhoppningar att COP24 ska resultera i?

– Att vi antar Parisavtalets regelbok, det vill säga de vägledningar, strukturer och riktlinjer som styr genomförandet. Att vi värnar om det globala ägarskapet genom att alla har ett gemensamt men differentierat ansvar utifrån ländernas omständigheter. Detta var nyckeln för att komma överens i Paris och det kommer att vara nyckeln även nu i Katowice.

Ledord för mig vad gäller regelboken är robust och dynamisk. Robust i syfte att göra åtaganden jämförbara för att möjliggöra uppföljning över tid. Dynamiskt, genom att vi utformar en regelbok som skapar incitament att över tid öka ambitionen. Vi vet att vi alla måste göra mer därför ska regelboken vara ett hjälpmedel, inte ett hinder för att öka ambitionen. Även om jag är förhoppningsfull att vi kan enas i Katowice så ska svårigheterna på vägen inte underskattas.

Hur kommer IPCC:s specialrapport om 1.5 grader att påverka förhandlingarna i Katowice?

– Vi har redan sett hur rapporten lyfts som en entydig signal att vi måste göra mer. Under nyligen avslutade PreCOP som genomförs varje år inför COP (red: FN:s årliga klimatkonferens) lyftes rapporten upp av klimatminister Isabella Lövin samt flertalet andra ministrar som deltog. Rapporten är i sig självt ett resultat från Paris 2015 där uppdraget gavs till IPCC, FN:s klimatpanel. Vad den exakt kommer få för betydelse på COP vet vi först när vi är där. Rapporten kommer utgöra underlag för den politiska dialogen, den så kallade Talanoadialogen som äger rum under COP24. Syftet med dialogen är att se hur världens klimatarbete står sig i förhållande till Parisavtalets temperaturmål. Resultatet ska sen informera den översyn av åtaganden som länderna ska göra innan 2020. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Katowice först och främst handlar om att komma överens om regelboken för genomförande.

Vad har du för förväntan på näringslivet när gäller deras roll i Katowice?

– 1.5-graders rapporten visar att vi behöva göra en omställning som saknar motstycke i historien. Det klarar vi inte utan näringslivet. I Katowice behöver vi näringslivet för att visa att det går att ställa om och att det inte bara lönar sig ur ett klimatperspektiv. Klimatprocessen inom FN utgör också en arena som vi refererar till som Global Climate Action Agenda. Det är en mötesplats för aktörer från olika sektorer att komma samman och visa upp lösningar, forma partnerskap och kanske också tillkännage nya åtaganden. Närvaron av näringslivet skapar ofta en positiv dynamik. När företagen kan visa att mycket redan händer och att tekniken finns bidrar det till att skapa ett positivt momentum i förhandlingarna. Det är också viktigt att näringslivet ges möjlighet att bidra till Talanoadialogen. Dialogen berör tre frågor i förhållande till temperaturmålen, var är vi, vart är vi på väg och hur kommer vi dit. Näringslivets bidrag till kanske framförallt den sista frågan är central. Det globala arbetet inom FN är viktigare än någonsin, och vi klarar bara att omsätta målen till handling om vi agerar på flera olika plan och involverar näringslivet såväl som civilsamhället i stort i den omställning vi står inför.

 

Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare för Internationella Klimatförhandlingar samt en av tre chefsförhandlare för EU med ansvar för klimatfinansiering.

Om oss