Intervju: Biståndsminister Isabella Lövin

Den 25-26 september ska de nya globala hållbarhetsmålen, som ska efterträda milleniemålen, antas av alla FN:s medlemsländer i New York.

 

Vad betyder de nya hållbarhetsmålen för Sverige?          

-Vi lever i en globaliserad värld. Flyktingkatastroferna och klimatförändringar ger oss alla dagligen påminnelser om att människans främsta utmaningar idag måste lösas globalt, ingen människa eller nation är en ö. Den nya agendan och dess 17 mål för hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling  ger hela världen en möjlighet att tillsammans systematiskt jobba för att uppnå verklig global hållbarhet i alla dess tre dimensioner; social, ekonomisk och miljömässig.

-Ban Ko-Moon har sagt att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bromsa klimatförändringarna. Den nya agendan är universell, det vill säga den gäller alla länder, alla aktörer och alla politikområden. För Sverige utgör den en unik chans att skapa ett nationellt långsiktigt samarbete för hållbar utveckling mellan olika aktörer – regeringen, näringslivet, fackföreningsrörelsen, civilsamhället, akademia och medborgare. Den nya hållbarhetsagendan ger oss nytt hopp, och en ny berättelse om världen – hur vi ska ta den ur den socialt och miljömässigt ohållbara situation vi har idag. Bara tillsammans kan vi göra det.

Vad kommer hållbarhetsmålen betyda för näringslivet?

-Den ger näringslivet en ytterst viktig roll, och det svenska näringslivet står förhållandevis väl rustat för detta arbete. Vad som krävs nu av alla aktörer är att man såväl i sin kärnverksamhet som i dialog med regeringar, myndigheter, andra företag, akademia och allmänheten samarbetar för att hitta gemensamma lösningar på sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Ansvarstagande är enda sättet att långsiktigt gynna företagsklimat och långsiktigt hållbart växande i det globala syd. Företagen kan genom sitt agerande stimulera mycket större investeringar och kapitalflöden än någonsin biståndet kan göra. Då är det extremt viktigt att dessa investeringar stimulerar en socialt och miljömässig hållbar utveckling.

Vad behövs för att kunna uppnå målen?

-Politiskt ledarskap, samarbete, resurser och engagemang från alla aktörer och invånare i Sverige. Detsamma gäller förstås också i det internationella samarbetet, där FN kommer att spela en central roll för att stödja genomförandet. Samarbete och lärande mellan olika regeringar och aktörer kommer att bli centralt. Men medborgarengagemang, bottom-up initiativ och entusiasm kommer att bli  avgörande för att få momentum och politisk vilja – och för att utkräva politiskt ansvar. Allas deltagande blir avgörande.

Vilket/vilka av de 17 målen kommer få störst betydelse i Sverige?

-Agendan med de 17 målen bör ses som en helhet. Det finns ingen hierarki mellan dem. Studerar man texten framgår det tidigt att de är ömsesidigt beroende av varandra och sammansvetsade i flera avseenden. Styrkan i agendan, och förutsättningen för att faktiskt åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling, ligger just i genomförandet av helheten, av alla mål och delmål. Den påminner om behovet av att behålla helhetsperspektivet oavsett om man fokuserar sina insatser inom en viss sektor. Med det sagt; vissa delar av agendan är mer relevant att fokusera på i vårt globala samarbete, i andra delar har vi mycket långt kvar även nationellt, som i havs-målet.

Om oss