Intervju med Ibrahim Baylan, näringsminister

Hur kommer näringspolitiken att kopplas ihop med klimatpolitiken?

– För regeringen är omställningen till ett hållbart näringsliv ett prioriterat mål. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För regeringen handlar det både om att säkra framtidens jobb och att bygga en hållbar framtid.

Hur kan näringspolitiken gynna tillväxten av klimatdrivna företag?

– Miljö- och klimatfrågorna tillhör vår tids stora samhällsutmaningar och står i fokus för en stor del av innovationssystemet. Näringslivets och samhällets intresse för och krav på sig att använda hållbara och resurseffektiva produktionsmetoder, samt erbjuda lösningar som är uthålliga på längre sikt är inte bara en överlevnadsfråga, utan även en fråga om konkurrenskraft.

IPCC:s 1.5 graders rapport visar att det är bråttom. Hur kommer näringspolitiken att underlätta för företag att snabbt ställa om?

– I handlingsplanen för Smart industri pekar regeringen på ett antal områden där näringspolitiken kan bidra till hållbar produktion:

  • Inkludera Effektiva regelverk som underlättar omställningen.
  • Fokusera på arbete för minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Ge bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi kan i ökad utsträckning bidra till nya affärsmöjligheter, effektivt resursutnyttjande och stärkt konkurrenskraft.
  • Främja miljö- och klimatteknik.

Vad är ditt råd till företag som ännu inte börjat sin transformation mot nollutsläpp, vad ska de göra?

– Att klara den här omställningen är något vi ska göra tillsammans. Jag ser de färdplaner som tagits fram inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som föregångare, där branscher gemensamt identifierar och sätter upp mål och vägen dit.

Vad vinner Sverige och svenskt näringsliv på att gå före i klimatomställningen?

– Det finns en stor samstämmighet i politik och näringslivs för behovet av en omställning. Det är en omställning som kommer behöva göras och det är en konkurrensfördel för Sverige att vara leda den utvecklingen.

Vad är ditt budskap till de företag som inte startat sitt arbete med att minska sin klimatpåverkan?

– Börja nu! Bara tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid!

Om oss