Intervju med Karolina Skog, ny miljöminister

Du har lyft fram vikten av att jobba med näringslivet, i vilka frågor ser du att det är särskilt viktigt att ha ett nära samarbete med näringslivet?

– Inom ramen för projektet med företagsnätverket Fossilfritt Sverige har regeringen fått till stånd en viktig och ständigt växande (för närvarande cirka 160 medlemmar) arena för företag att minska sina klimatavtryck,  få ömsesidig inspiration och utveckla sina hållbarhetslösningar och hållbarhetsprofiler. Det är ett inspirerande exempel på att näringslivet menar allvar med att bli en del av en progressiv samhällsutveckling. Ingen ensam sitter på alla svaren, samarbete är helt nödvändigt för att vi ska nå de högt uppsatta målen.

Hur kan näringslivet bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i Sverige?

– Ingen seriös aktör kan längre betrakta miljö- och klimatfrågor som perifera, avgränsade sakfrågor. Miljö, hållbarhet och klimat genomsyrar hela samhällsbilden och alla politikområden. Detta förhållningssätt ser vi i hela regeringens arbete. Hållbarhetskriterier präglar så gott som all upphandling, efterfrågan på ekologisk produktion skjuter i höjden, och mindre miljö- och klimatbelastning efterfrågas i allt högre grad av konsumenter. Detta påverkar i alla högsta grad näringslivet – tiden när miljö- klimatinsatser ansågs som något belastande är förbi. Nu är det istället en del av företagsnormen i Sverige. Som politiker har vi förväntningar på företagen att ta ansvar som samhällsaktörer. För detta är vi beredda att både ställa krav och skapa förutsättningar.

– Jag kommer från en miljö i Malmö där det offentliga och det privata driver på och utmanar varandra och det är den typen av dynamisk samverkan som jag menar behövs för att knäcka de verkligt svåra frågorna. Och med risk för att slå in en öppen dörr -idag är klimatsmarta tjänster, hållbarhetslösningar och koldioxidsnål produktion något som ger svenskt näringsliv oerhört viktiga konkurrensfördelar. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer vi bara att få se mer av, inte minst internationellt. Klimatavtalet i Paris gör att världens länder söker efter sätt att minska sina utsläpp, och här har Sverige stora exportmöjligheter. En sektor som har allt att vinna på stark hållbarhets- och miljöprofilering är Sveriges expansiva turistnäring: Här är hållbarhet och miljömässighet ett av de starkaste korten för att skapa attraktionskraft.

Hur skapas bra samverkan inom politik, näringsliv och forskning?

– Att miljöfrågorna ställs mitt i samhällsutvecklingen och inte i ett stuprör vid sidan av är en helt avgörande grund. Att vi har en gemensam problemformulering och en uppslutning bakom synen på att en samhällsmodell som inte sker på bekostnad av miljö och klimat inte är ett steg tillbaka, utan representerar ett samhälle som är eftersträvansvärt. Det handlar om utvecklingsoptimism; företag i symbios med politik och forskning representerar idag strävan efter ett mer utvecklat samhälle. En bättre värld helt enkelt.

Om oss