Intervju med Magnus Heimburg, vd Preem

Hagainitiativet har intervjuat Preems vd Magnus Heimburg med anledning av att företaget dragit tillbaka sin ansökan om ett utbyggt preemraff i Lysekil.

Varför drog ni tillbaka miljötillståndsansökan i Lysekil?
– Preem är mitt uppe i ett ambitiöst omställningsarbete för att ställa om våra raffinaderier till en mer hållbar produktion. De kommande åren planerar vi ett stort antal investeringar vid raffinaderierna, men förändringar i omvärlden har satt press på hela raffinaderiindustrin, inklusive Preem, vilket för oss inneburit att vi behövt prioritera bland investeringsprojekten, så att vi kan lägga fokus på de projekt som är mest lönsamma på kort och lång sikt. När vi gjorde en sammanvägning av Lysekilsprojektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet kunde vi konstatera att det fanns andra utvecklingsprojekt som helt enkelt var mer attraktiva och viktigare att prioritera.

Vilka styrmedel i Sverige har varit viktiga för ert beslut?
– Beslutet att stänga projektet är först och främst kommersiellt motiverat. Utvecklingen på den globala drivmedelsmarkanden, med lägre efterfrågan, förändrade priser på råvaror och produkter, har kastat om förutsättningarna för att genomföra den typ av projekt som vi planerade i Lysekil. Men när vi gjorde omprioriteringen bland våra utvecklingsprojekt visade det sig att de projekt som tydligast driver mot ökad produktion av förnybara drivmedel också är de mest lönsamma på kort och lång sikt, vilket beror på ökad efterfrågan på förnybart tack vare reduktionsplikten i Sverige, men även liknande styrmedel i andra länder. Dessutom ser vi ett ökat intresse i att finansiera utbyggd biodrivmedelsproduktion, vilket förbättrat investeringsklimatet.

Vilka beslut vill du se i EU för att klimatomställningen ska påskyndas?
– Eftersom klimatfrågan är global är det viktigt att klimatpolitiken i så stor utsträckning som möjligt sker på internationell nivå, och här är EU den viktigaste arenan. Detta är särskilt viktigt för de företag som verkar på en internationell marknad, där det av konkurrensskäl är avgörande att företag i en bransch har samma spelregler. Preem är mycket positiva till EU:s utsläppshandelssystem som minskar utsläppen på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen. Genom att stärka systemet kan vi nå klimatmålen samtidigt som vi upprätthåller en rättvis konkurrens och främjar investeringar. Därtill är vi positiva till EU-gemensamma regelverk som påskyndar inblandningen av förnybara drivmedel både för vägtransporter och flyg.

Vad är Preems största bidrag till klimatomställningen?
– Idag rullar cirka 5 miljoner fordon på Sveriges vägar som alla kräver flytande drivmedel. Utsläppen från dessa fordon är starkt bidragande till att transportsektorn står för en tredjedel av alla klimatutsläpp i Sverige. Vi kan minska transportutsläppen på två sätt: antingen slutar vi att transportera oss, eller så ställer vi om till hållbara transporter. För oss är alternativ två det enda rätta om vi vill bibehålla social och ekonomisk hållbarhet. Preem är Sveriges i särklass största drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka får förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

Vad gör du själv för att bidra med minskade utsläpp?
– En viktig anledning till att jag valde att återvända till Preem, och axla rollen som VD, är att Preem just nu genomför ett enormt viktigt omställningsarbete med potentialen att minska Sveriges totala klimatutsläpp med 20 procent, redan till år 2030. I rollen som VD får jag chansen att driva det kanske viktigaste omställningsarbetet inom svensk industri, vilket såklart blir mitt främsta avtryck i omställningen. Privat försöker jag tänka stort och smått. Klimatkompensation vid användande av flyg samt aktiv källsortering är en del. Vi bor på hästgård och här försöker vi också tänka klimatsmart alltifrån hur vi använder vatten till användandet av gödsel samt närproducerat foder.

"Preem är Sveriges i särklass största drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp."

Magnus Heimburg
vd Preem

Om oss