Ledarskap och samarbete är viktigt för klimatomställningen

Nyligen släppte Hagainitiativet rapporten Ambitionsindex – stora bolag på börsen där vi granskat 100 stora bolag på börsen och deras klimatambitioner. Kriterierna för att få grönt ljus är:

  • Företaget har antagit ett mål om halvering till 2030, alternativt minskar utsläppen med 7 procent årligen
  • Företaget kommunicerar målet på ett transparent och tydligt sätt

Endast 1 av 5 bolag har ambitionen att halvera sina utsläpp till 2030, vilket är vad vetenskapen, genom Carbon Law, menar behövs för att klara 1,5-gradersmålet.

Granskningen väckte en nyfikenhet på de 20 bolag som satt halveringsmål. Endast ett av de åtta granskade investerarbolagen har satt halveringsmål. Bra Investor! Kraven innefattar också att portföljbolagen också ska sätta relevanta minskningsmål kopplat till värdekedjan. Samtidigt vill vi ändå ge beröm till många av Sveriges stora investerarbolag för att de långsiktiga ägare vilket troligen möjliggör stora investeringssatsningar.

De 20 bolag som får grönt ljus finns inom olika sektorer med olika svårigheter och olika komplexa värdekedjor. Ett företag som är värt att lyftas fram är AstraZeneca som går längre än de flesta med sin strategi som lanserades i januari. Strategin ”Ambition Zero Carbon” kommer med en investering på 1 miljard USD som ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030. Strategin omfattar egna utsläpp (scope 1), köpt el och värme (scope 2) och hela värdekedjan (scope 3). En strategi sominspirerar!

Greenhouse Gas Protocol utvärderar företagets egna utsläpp, köpt värme och el samt värdekedjan. Vad som inte utvärderas är företagets affär och produktens bidrag till klimatomställning. I Ambitionsindexet får både SSAB och ABB gult ljus. Det innebär inte att de har låga klimatambitioner. Tvärtom. Sverige och världens klimatomställning är beroende av deras produkter för att kunna nå 1,5-gradersmålet.

Sju procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från stålindustrin, och i takt med urbanisering är det troligt att efterfrågan på stål kommer att öka. Därför är det avgörande när den svenska stålbranschen med SSAB, LKAB och Vattenfall i spetsen utvecklar stål utan kol med sitt HYBRIT-projekt. Genom att utveckla HYBRIT-tekniken kan Sverige både minska sina egna utsläpp och dessutom erbjuda världen fossilfritt stål.

ABB spelar också en avgörande roll i klimatomställningen eftersom deras produkter och tjänster kopplar samman energisystem som skapar nätstabilitet och tillförlitlighet när olika energislag som sol, vind och vatten ska samverka.

Gemensamt för de ovan nämnda bolagen och övriga bolag som får grönt ljus i Hagainitiativets Ambitionsindex är att de visat ledarskap, kunskap och engagemang.

Vi arrangerade seminariet ”Från klimatmål till halveringsmål” nyligen. Syftet var att förstå vad som skapar handlingskraft att gå från att ha klimatmål till att höja ambitionen i enlighet med Carbon Law. Medverkade gjorde Viveka Hirdman-Ryrberg (Head of Corporate Communication & Sustainability, Investor), Ulrika Wedberg (Head of Sustainable Business, Sandvik Group), Malin Ljung Eiborn (hållbarhetschef, BillerudKorsnäs) och Claes Johansson (hållbarhetschef, Lantmännen) som berättade om bolagens resor till halveringsmål. Missade du seminariet kan du se det här.

 

När vi under seminariet frågade seminariedeltagarna (cirka 150 deltagare) vad som krävdes för att företagens höjda klimatambitioner ska kunna nås så var det just ledarskap, kunskap, engagemang och samarbete som blev de viktigaste. Lönsamhet, cirkulär ekonomi och politiska styrmedel var sekundärt, även om det också är viktigt.

Det visar att alla företag kan ta sitt ledarskap till en ny nivå, använda sina kunskaper om sin affär och hur den påverkas av klimatförändringarna och samarbeta internt och externt för att våga gå från klimatmål till halveringsmål. Det är inte bara en möjlighet, det är en nödvändighet för att klara 1,5-gradersmålet.

Om oss