Magdalena Kettis: Klimatansvar är företagsansvar

De flesta är idag överens om att en snabb övergång till en så kallad ”low-carbon economy” eller grön ekonomi är nödvändig för att åstadkomma hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och nya jobb. De företag som ser möjligheterna i den här övergången är framtidens företag. Att delta i klimatinitiativ – allt från forsknings- och utvecklingsprojekt inom den egna branschen till att samarbeta sektoröverskridande med andra företag – är viktigt för att kunna utveckla nya produkter och tjänster som påskyndar övergången och bidrar positivt till företagens värde. Detta minskar även affärsriskerna i den egna verksamheten och de risker som är kopplade till klimatförändringarna.

Coca-Cola Enterprises ser engagemanget i Hagainititiativet som ett av våra viktigaste lokala klimatinitiativ. Vi är ett globalt varumärke men med en stark lokal förankring. Hagainititiativet ger oss en möjlighet att ta aktivt klimatansvar på företagsnivå och i bredare sammanhang. Att påverka andra företag att ta sitt klimatansvar hör till vårt företagsansvar. För att kunna åstadkomma en grön ekonomi krävs att fler företag börjar identifiera effekterna av klimatförändringarna på den egna verksamheten och sätta konkreta mål för hur de kan minska sina CO2-utsläpp. För att få ett helhetsperspektiv på de risker som är kopplade till klimatförändringar måste företag också hantera de faktorer som ligger utanför den egna verksamheten.

Ett exempel är det påverkansarbete som Coca-Cola Enterprises gör på distributionssidan för att minska klimatpåverkan av godstransporterna. Varje dag transporteras en miljon liter dryck från centrallagret i Jordbro för distribution till våra kunder. Till anläggningen i Jordbro levereras råvaror, tomglas och andra produkter som behövs i produktionen. Ca 80% av vår lastbilsflotta använder idag RME.

Vi anlitar även externa åkerier för våra transporter och vill att även de går över till biodiesel så långt det är möjligt. Vi ställer inte övergången till RME som ett krav vid våra upphandlingar av externa åkare. Istället försöker vi utveckla affärer med de vi redan har avtal med redan. En del i detta är att övergå till mer CO2-vänligt drivmedel genom att gemensamt komma fram till vad vi kan göra vad gäller RME. Vi kartlägger möjligheterna och lägger upp en plan för hur man ska gå över till RME och också diesel som innehåller förnybar råvara.  Kostnaden för att använda dessa drivmedel är ungefär densamma som för vanlig diesel, men ger stora CO2 besparingar. Många av åkerierna har egna uppställda miljömål och uppskattar att samarbeta med kunder som delar deras ambitioner.

För 2012 beräknar vi att 25% av bränsleförbrukningen för våra köpta transporter är RME.  Vi kommer fortsätta påverka våra leverantörer och samarbetspartners. Men vi kommer också försöka hitta möjligheter att påverka och hitta klimatsmarta lösningar utanför vår egen omedelbara värdekedja.  Det är antagligen där vi kan få till de stora förändringarna. Och de behövs om vi ska minska riskerna kopplade till klimatförändringarna.

Om oss