Mats Andersson: Hållbarhet är ett medel för att på lång sikt öka avkastningen

Det finns en gammal missuppfattning om att det finns en konflikt mellan avkastning och hållbarhet. Min uppfattning är att det är precis tvärtom! För en långsiktig förvaltare är hållbarhet ett sätt att minska risker och på sikt öka avkastningen. Inget företag eller organisation kan vara långsiktigt framgångsrik om inte hållbarhet står högt på agendan.

Klimatet och de hot som finns i form av temperaturhöjningar är troligtvis den största risken vi som pensionsförvaltare har att hantera. Enligt den senaste IPCC rapporten är sannolikheten för en temperaturhöjning med 6 grader hela 1,6 procent. Om vi översätter det till flygindustrin och sannolikheten för att ett flygplan skulle krascha, innebär det att 1 300 plan skulle störta varje dag. Ingen med den informationen skulle någonsin sätta sig i ett flygplan igen. Vi är alltså beredda att ta risker med klimatet som vi aldrig skulle utsätta oss för privat.

För snart fem år sedan gjorde AP4 valet att försöka minska den risk som klimatförändringen innebär. Till min stora förvåning var det vid den tidpunkten få pensionsfonder, om någon, som överhuvudtaget funderade kring klimatet som en risk. Den allmänna uppfattningen var att risk för en pensionsfond definieras i mått som tar sin utgångspunkt i olika volatilitetsmått. För en pensionsfond som AP4 är dock prisfluktuationer ett dåligt mått på risk, eftersom vi inte har något solvenskapital att skydda från en dag till en annan. Risk på riktigt är i mina ögon risken för en permanent kapitalförlust. Hit måste man räkna klimatrisken.

Idag arbetar AP4 aktivt med att försöka minska koldioxidavtrycket i vår aktieportfölj. Vi väljer systematiskt bort de bolag som sköter sig sämst i detta avseende, bransch för bransch. Metoden innebär att vi i praktiken inte tar någon större risk vad gäller avkastning, men sänker klimatrisken i portföljen. Sedan flera år tillbaka är AP4 dessutom en aktiv och drivande kraft inom Gröna obligationer.

Utan att göra avkall på avkastning har vi hittills sänkt koldioxidavtrycket med 34 % i vår aktieportfölj. Samtidigt har vår avkastning förbättrats med nära 2 procentenheter. Än en gång har det visat sig att valet att prioritera hållbarhet inte betyder att man ger upp avkastning. Tvärtom!

2014 var AP4 en av fyra initiativtagare till koalitionen Portfolio Decarbonazation Coalition (PDC). Vi lovade att fram till COP21 försöka samla pensionskapital till ett värde om 100 miljarder dollar, som skulle vara placerade i olika strategier där målet var att minska och belysa klimatfrågan.

Till min stora glädje kan jag konstatera att koalitionen överträffade målet med råge. Nu finns ett 25-tal pensionsfonder samlade som tillsammans representerar 3 200 miljarder dollar och av dessa är nära 600 miljarder dollar investerade i olika strategier med syfte att minska klimatrisken. När den här typen av kapital engageras i syfte att skapa bättre hållbarhet blir det till nytta för alla – inte minst för dagens och morgondagens pensionärer. Detta visar med all tydlighet att pensionsfonder världen över börjar ta klimatfrågan på allvar. Finanssektorn i allmänhet måste spela en väsentlig roll om världen ska klara av begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Avslutningsvis är det nog uppenbart för de flesta att hållbarhet är ett komplext och mångfacetterat område. Det är därför viktigt att framhålla att det inte finns en enda väg eller strategi för att hantera dessa frågor. Det AP4 gör är bara ett sätt att hantera klimatrisken. Jag tror det är viktigt att vi lär oss av de goda exemplen och ger finanssektorn större incitament att ta ett större ansvar för klimatfrågan.

 

 

KLICKA FÖR STÖRRE BILD

¹ AP4:s ägarandel av ett bolag är den andel av GHG-utsläppen (green house gas, GHG) som beräknas tillhöra AP4. GHG-utsläppen inkluderar Scope 1 (utsläpp från bolagets verksamhet, helägd eller kontrollerad av bolagen) och Scope 2 (indirekta utsläpp som härrör från köp av energi). Det finns ännu ingen standardiserad metodologi för beräkning av koldioxidavtryck för finansiella innehav. Det innebär att de beräknade koldioxidavtrycken inte alltid är jämförbara mellan olika leverantörer. Källa: South Pole Group har analyserat AP4:s noterade innehav och beräknat AP4:s indirekta GHG-utsläpp och koldioxidavtryck. Siffrorna är reviderade jämfört med AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014, varför det finns diskrepanser.

² För 2012 och 2013 avser mätningarna portföljsammansättningar vid halvårsskiftet.

Om oss