Olle Torpman: Behov av nytt fokus i klimatdebatten

Jag måste erkänna att jag för några år sedan kände mig mycket osäker på vad vetenskapen hade att säga om klimatförändringarna och vad som egentligen var dess orsak. Media gav, och ger i viss mån fortfarande, en väldigt splittrad bild av hur det ligger till. Är det hela orsakat av mänskiga aktiviteter, eller kan det förklaras med hänvisning till naturliga variationer och andra icke-mänskliga faktorer?

Även om människan inte utgör den enda orsaken till klimatförändringarna så är jag nu, ett antal år senare, efter betydligt mer bekantskap med den naturvetenskapliga forskningen, säker på att mänsklig aktivitet i alla fall spelar en väsentlig roll. Det är nog inte längre något vi kan förneka. Dock tror jag inte att detta är avgörande för vad vi nu kan och bör göra vad gäller de problem som klimatförändringarna ger upphov till. Oavsett om vi själva utgör den faktiska orsaken till problemet eller inte, så har vi nämligen en möjlighet att göra något åt situationen.

För att lättare förstå denna tanke kan man dra en parallell till exempelvis sjukvården, vars syfte åtminstone till stor del är att mildra och förhindra lidande så gott det går. Den grundläggande etiska princip som denna idé vilar på gör ingen skillnad mellan vem eller vad som orsakat detta lidande. Det spelar ingen roll om lidandet ifråga beror på naturkatastrofer som t ex vulkanutbrott och (icke-mänskligt orsakade) översvämningar, eller mänskliga aktiviteter som t ex krig eller rattfylleri. Tanken är, utifrån samma etiska princip, att vi oavsett vem som orsakat det bör vi göra vad som står i vår makt för att eliminera det uppkomna lidandet. När det så gäller klimatförändringarna, och de därtill relaterade problemen, vet vi att vi kan göra en skillnad. Vi släpper obestridligen ut stora mängder växthusgaser, och gör annat som inverkar på klimatet, varför vi alltså har en möjlighet att i samma utsträckning göra något åt det. Även om det inte enbart är vi människor som utgör grundorsaken så kan vi genom förändringar i våra aktivitetsmönster bidra till en förbättring, både för oss själva här och nu, men också för människor på andra platser på jorden, liksom för framtida generationer.

Frågan om vilken droppe det är som får bägaren att rinna över är alltså missvisande. Faktum är att bägaren nu rinner över, och att vi människor med säkerhet adderat en och annan droppe till den. Hur många dessa är i förhållande till de som kommit dit av icke-mänskliga faktorer ser jag som irrelevant. Vad vi bör göra, oavsett vad, är att inte tillsätta fler, men helst också tömma den från några vi redan tillfört. I alla fall om vi vill ha en chans att undvika kommande ödesdigra katastrofer.

Vi måste därför släppa fokus från vem eller vad som har skulden till den rådande situationen, och därmed också det förvärrade läget som är att förvänta enligt prognoserna. Vad som är relevant, och vad vi bör fokusera på, är vad vi kan och bör göra för att förbättra situationen för oss alla på sikt.

Om oss