Per Löfgren: Klimatarbete behöver nytänkande

Idag finns en stor medvetenhet om klimatförändringen och dess orsaker. Många stora företag och aktörer i samhället har gjort och gör fortsättningsvis mycket för att minska sina klimatpåverkande utsläpp. Men det går, trots många goda exempel, på det hela taget smärtsamt långsamt. Och problemet ligger ofta i en alltför ensidig syn av klimatfrågan som en isolerad miljöfråga. Att minska en verksamhets utsläpp är lätt i början, men det blir allt svårare och kostsammare desto längre man kommer. Frågan är vilken drivkraft som är kraftfull nog för att på kort tid ställa om hela vårt samhälle för en minskad klimatpåverkan?

Det behövs nytänkande för att hantera klimatfrågan. Vi behöver lämna strävan efter att bara jaga minskat antal kilowattimmar och koldioxidekvivalenter. Först när vi hittar kreativa lösningar som förenar ökade sociala, marknadsmässiga och ekonomiska värden med en minskad miljöbelastning, skapas en drivkraft som möjliggör en större omställning av vårt samhälle.

Den svenska byggsektorn har framgångsrikt arbetat med klimatfrågan under ett och ett halvt decennium. Våra hus och bostäder har under denna tid blivit mycket mer energieffektiva. Nu krävs dock nytänkande om det framgångsrika arbetet med energi- och klimatfrågan inte ska stanna av. JM är Sveriges största bostadsutvecklare. Vi utvecklar våra bostäder med fokus på lokalisering, utformning och funktion – tre breda hållbarhetsområden som alla har stor betydelse för klimatfrågan.

  • Lokalisering handlar om var våra bostäder ska byggas. Genom att bebygga centrala och attraktiva lägen skapas stort kundvärde med god ekonomi samtidigt som en förtätad stad innebär ett klimateffektivt samhälle med bättre möjlighet till goda logistiklösningar och effektiva transporter.
  • Utformning handlar om hur våra bostäder ska utformas för att skapa så stora sociala, ekonomiska och miljömässiga värden som möjligt. Byggnadernas design och utseende avgör en stor del av bostädernas hållbarhet, exempelvis genom klimatskalens energiprestanda, fönsterytors orientering i förhållande till omgivning och väderstreck och valet av byggmaterial med låg klimatbelastning.
  • Funktion handlar slutligen om de funktionella lösningar som effektiviserar bostädernas drift och förvaltning. Med hjälp av tekniska lösningar som exempelvis solfångare, väderstyrning av uppvärmningen, individuell mätning av vatten- och energianvändning samt tekniska hjälpmedel för de boende att följa sin energianvändning, kan både en effektiv fastighetsdrift och ett miljöanpassat brukande av bostäderna möjliggöras.

JM utvecklar och bygger det mesta av bostäderna i egen regi. Det gör att vi både har ett stort ansvar och stora möjligheter att tänka långsiktigt och agera som en förebild i sektorn.Vi arbetar redan idag med många av de nämnda åtgärderna, men framförallt tror vi på att utveckla vårt klimatarbete inom ramen för dessa breda hållbarhetsområden, där ekonomisk drivkraft kan förenas med sociala värden och minskad miljöpåverkan. Klimatarbetet kan då drivas nära vår affär och vår kärnverksamhet och bidra till en förändring som verkligen gör skillnad.

Om oss