Remissvar: EU:s klimat- och energipolitiska ramverk 2020-2030

Remissvar från Hagainitiativet rörande: Meddelande med förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020-2030 (KOM (2014)15)

  1. Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag och gör oss internationellt konkurrenskraftiga. I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 % till 2020. Vi ser inte att detta hämmar vår konkurrens. Nationellt har Sverige lyckats upprätthålla sambandet mellan minskade utsläpp och ökad ekonomisk tillväxt, detta är något vi kan lyfta fram i EU. Det finns sektorer som kommer stärkas av en mer ambitiös klimatagenda.
  2. Vi menar att ett bindande mål om 40-procentiga utsläppsminskningar är det minsta vi kan begära. EU-kommissionens analys säger att om man fortsätter med Business as Usual (BAU) kommer utsläppen minska med 32 % till 2030(1). 40 % är med andra ord inte en ambitiös, snarare defensiv linje. Klimatmålet kan vara tätt uppbackat av verkningsfullt förnybarhetsmål som driver utvecklingen i rätt riktning, även om klimatpolitiska styrmedel under kortare eller längre period skulle upphöra att vara styrande.
  3. Det är viktigt att vara lyhörda för vad forskningen pekar på. För att klara 2-gradersmålet konstaterar forskningen att vi behöver närma oss ett mål på minst 50 % minskade utsläpp i EU till 2030.
  4. Långsiktighet, trovärdighet, förutsägbarhet är nyckelord för utformningen av 2030-ramverket. Vi ser gärna en klimatpolitik som bygger på dessa ledord.
  5. Vad gäller energieffektivisering har kommissionen sagt att de återkommer med förslag om ambitionsnivå. Energieffektivisering är lönsamt för många företag och vi ser därför att det borde uppmuntras och därmed stimuleras till.
  6. Transportsektorns ökade utsläpp som motsvarar en tredje del av alla utsläpp i Sverige och i EU har ökat med en tredjedel sedan basåret 1990. Vi ser att det är viktigt att sätta högre och tydliga mål för andelen förnybart och/eller minskade utsläpp för transportsektorn. Här bör Sverige bl a vara drivande för att öka målet om minskade utsläpp i bränslekvalitetsdirektivet.

Stockholm den 24 februari 2014

(1) Europeiska Kommissionen, Bryssel den 22 januari 2014, ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020-2030, sida 2

Om oss