Sofia Hyléen Toresson: Möjlighet för svensk köttproduktion när hållbar mat är i fokus

Den nyligen publicerade rapporten Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems visar på hälsosamma matval inom planetens gränser. Globalt sett står matproduktionen för runt 30 procent av koldioxidutsläppen och har påverkan på vattenanvändning, landanvändning, kemikalieanvändning, övergödning och biologisk mångfald, områden där vi redan helt eller delvis överskridit vad planeten klarar av. Vi måste ändra både vad vi äter och hur maten produceras, speciellt när vi ska försörja en växande global befolkning.

Vi tror att framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns också stor ekonomisk potential för svenska företag. Baserat på den unika produktion som finns i Sverige, gör vi miljön en tjänst om både svenska och internationella konsumenter växlar över sin konsumtion till mer hållbart producerat svenskt kött i världsklass.

Sverige har en mycket klimatsmart grisköttsproduktion med 50 procent mindre klimatutsläpp än genomsnittet i världen och nötköttet har lägst klimatutsläpp i världen med hela 60 procent lägre utsläpp än det globala genomsnittet*. I Sverige används endast 3 procent av färskvattnet till jordbruk att jämföra med den globala användningen på 70 procent**.

Att svenska köttproducerande företag sedan länge fokuserat på hållbar utveckling har gett, förutom konsumenternas förtroende och ökande andel av konsumtionen, även besparingar i form av minskat avfall, optimering av råvara och minskad energianvändning. För köttföretagen är utfasning av fossila bränslen till lokala gröna alternativ och minskat svinn två viktiga områden för att spara resurser. I odlingslandskapet arbetar djurproducenterna med att minska näringsläckage, och öka den biologiska mångfalden och markens bördighet. Med god djuromsorg och friska djur minimeras även risken att rester av antibiotika och annan medicin sprids vidare i naturen.

I Sverige är balansen mellan animalieproduktion och produktion av vegetabilier nära sammankopplade på ett positivt sätt för miljön, exempelvis blir gödsel från djuren näring på åkern, vilket även är en förutsättning för ekologisk livsmedelsproduktion. Djuren äter också spannmål som sorteras som icke-humanföda och tar hand om restprodukter från människors konsumtion. Vallodling, vilket är huvuddelen av fodret till kor och lamm, är en viktig komponent i växtföljden och gör att användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel minskar och att markens bördighet ökar. Vårt högt värdesatta öppna landskap är ett resultat av jordbruk och djur som har betat i hundratals år, öppna landskap med naturbetesmarker är inte bara områden för rekreation utan inhyser också en stor biologisk mångfald.

Att svensk köttproduktion är betydligt mer hållbar än genomsnittet i världen innebär inte att vi är nöjda, vi kommer fortsätta arbeta hårt för att hitta nya produktionssätt som är så hållbara som möjligt. Det är nödvändigt för att vi ska kunna förse nuvarande och kommande generationer med god, näringsrik och hållbart producerad mat.

 

Sofia Hyléen Toresson, VD HKScan Sweden

 

*Tackling climate change through livestock, FAO 2013 och Lesschen et. al. 2011, **SCB

"Vi tror att framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns också stor ekonomisk potential för svenska företag."

Sofia Hyléen Toresson, HKScan Sweden

Om oss