Sveaskogs plantskoleverksamhet energieffektiviserar

Åtgärd: Byte till biobränsleuppvärmning och moderna pannor på två av Sveaskogs plantskolor har lett till stora energibesparingar
Utsläppsreducering: En 50-procentig reduktion i koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 600 ton CO2
Kostnadsbesparing: Bytet av pannor på de två plantskolorna ger en årlig besparing motsvarande 200 liter eldningsolja

Om oss