Thomas Sterner

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

– Det behövs teknologier för utbyggnad av energieffektiv teknologi i fordon, maskiner och byggnader. Det behövs också omfattande investeringar i förnybar energi samt investeringar i lagring och överföringskapacitet. Livsstilsförändringar, som minskat köttätande och ökat cyklande är också nödvändiga. För allt detta krävs prissignaler (pris på koldioxid, andra klimatgaser mm) men också information, ändrade regler och stöd.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen?

– För att allt detta ska ske krävs en acceptans från näringslivet och det krävs internationell samordning. Sverige har en internationellt sett, unikt hög koldioxidskatt fastän den givetvis inte belastar industriell verksamhet fullt ut. Det skulle vara mycket betydelsefullt att få det svenska näringslivets entydiga stöd för att koldioxidbeskattningen som vi idag har inte har skadat Sveriges ekonomi utan tvärtom varit gynnsamt. Det skulle också vara viktigt om näringslivet skulle uttala ett positivt intresse för högre pris på koldioxid även för industriell verksamhet – givetvis under förutsättning att viktiga konkurrenter också omfattas. Vidare behöver vi också kraftiga satsningar på förnybar energi. Här behövs en bredare förståelse för vad som krävs när det gäller omställning av elsektorn. Den svenska uppdelningen mellan nät och elproduktion kan vara värd att poängtera men det behövs mer när det gäller nya affärsmodeller inom elsektorn. Ett konkret förslag är införandet av eltariffer med elpris som varierar med belastning över dygnet och ger kunden möjlighet att styra sin elförbrukning (och i vissa fall elproduktion).

Om oss