Ulrica von Thiele Schwarz: Klimatsmart beteende måste vara roligare

Vi människor är logiska. Vi är så pass logiska att även när vi agerar till synes irrationellt kan det vara logiskt. Ta det här med klimatet, till exempel.

Undersökning efter undersökning bekräftar att svenska folket är väl medvetna om att vår påverkan på klimatet börjar få katastrofala följder.

Är det då logiskt att så många av oss stoppar huvudet i sanden? Absolut! Låt oss fundera över hur man kan förstå hur vi människor agerar. Till vår hjälp tar vi tillämpad beteendeanalys, som bygger på grundläggande forskning om mänskligt beteende.

Vi människor påverkas av vad som händer som en följd av vårt agerande. Mest påverkas vi av sådana konsekvenser som är tydligt kopplade till vårt beteende, inträffar med hög sannolikhet och i nära anslutning (i tid) till beteendet. Konsekvensen ska också hellre vara något behagligt eller belönande (positiv förstärkning) men även att bli kvitt något obehagligt kan fungera (negativ förstärkning).  Skrämselpropaganda eller andra bestraffning är enligt teori och empiri betydligt mindre effektiva i att påverka beteenden – förutom, möjligen, att fostra ögontjänare och flykt- och undvikandestrategier. Som till exempel att stoppa huvudet i sanden.

Så hur ser det ut med klimatbeteenden, och konsekvenserna? Att rädda planeten är en avlägsen konsekvens där kopplingen till det egna beteendet är svag – och det blir logiskt, om än inte rationellt, att beteenden med mer omedelbara förstärkare får företräde.

Rätt attityd och kunskap räcker inte. Ett exempel: 97% av ett representativt urval av svenska folket anser att det är mycket viktigt för miljön med materialåtervinning, och 95% med energiåtervinning. 74% anser att de har tillräckliga kunskaper och information för att kunna sortera sina sopor på bästa sätt. Så om alla tycker sopsortering är viktigt, och nästan alla kan utföra det – då gör väl alla det?

Tyvärr inte. Slutsatsen i undersökningen är att det är ”häpnadsväckande” att inte en högre andel sopsorterar mot bakgrund av hur viktigt man tycker det är för miljön. De konstaterar ”Uppenbarligen gör man inte riktigt så som man tycker att man borde göra”.

Ingen nyhet om man kan sin psykologi. Attityder är en dålig prediktor av beteenden. Information och kunskap kan vara nödvändiga för att möjliggöra beteendet, men det är konsekvensen som avgör om det upprepas. I det här fallet anger många att man inte återvinner för att det är långt att lämna. Det uppväger den mer avlägsna, osäkra konsekvensen handlingen har för klimatet.

Människor är logiska, om än inte rationella. Vi styrs av närliggande, tydliga, förutsägbara konsekvenser. Klimatsmarta beteenden behöver definieras konkret, och åtgärder riktas mot att skapa omständigheter där klimatsmarta beteenden är lättare, snabbare, smidigare, bekvämare och/eller roligare än de icke-klimatsmarta alternativen. Vet man vad människor upplever som förstärkande är mänskligt beteende förutsägbart.

Om oss