JM

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?

Inför att JM ska producera bostäder undersöks hur den biologiska mångfalden på platsen kan
bevaras och/eller förstärkas. Det kan leda till insatser som gröna tak, plantering av nya fruktträd samt
möjlighet till urban odling. JM svanenmärker alla projekt och när märkningen nu uppdaterar sina
krav och villkor kommer biologisk mångfald att få en mer framträdande roll. Bland annat kommer
det ställas krav på att en ekologirapport upprättas som beskriver befintlig biologisk mångfald samt
vad företaget planerar att göra för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden.

Dessutom kommer en förvaltningsplan överlämnas till bostadsrättsföreningen eller motsvarande
som kommer ansvara för framtida förvaltning. Planen kommer beskriva vilka åtgärder som gjorts och
hur de ska förvaltas för att ge den effekt som planerats från början. Exempelvis att träd planterats för
att öka den biologisk mångfalden och därför inte bör huggas ned.

Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Bostadsproduktion kan påverka den biologiska mångfalden på platsen. På olika sätt. Ibland planeras
bostäder och hela kvarter/ bostadsområden på mark där det finns en rik biologisk mångfald, vilket
gör det viktigt att säkerställa att JMs verksamhet i så liten grad som möjligt reducerar den.

Ofta bygger JM på platser där det finns möjlighet att utveckla den biologiska mångfalden, till exempel
på tidigare industrimark. På de platserna har JM stora möjlighet att bidra till att utveckla den
biologiska mångfalden vilket vi också ser som viktigt och inspirerande.