Cirkulära affärsmodeller

Drivs av Hagainitiativet. 

Delområdet syftar till att dela goda exempel mellan de nordiska länderna genom att kombinera policy och praxis. Nordiska företag efterfrågar fler incitament och mätningar för att öka cirkulariteten, vilket detta delområde bidrar med. 

Cirkulär ekonomi är en viktig byggsten för den gröna omställningen för att minska resursanvändningen och nyttja de resurserna som redan finns i omlopp. De nordiska länderna har länge varit ledande inom miljö- och klimatpolitik. Många utmaningar kvarstår dock eftersom miljöförstöring och klimatutsläpp fortsatt sker i stor skala. Den främsta orsaken är den nuvarande linjära ekonomiska modellen. För en utveckling i linje med parisavtalets max 1,5 grader krävs omställning till en i hög grad cirkulär ekonomi.

Våren 2023 presenterades den förstadelrapporten ”Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in the new geopolitical landscape” som identifierar möjligheter för Norden att ta ledarskap globalt inom den cirkulära omställningen och lyfter att ledarskap kräver gemensam strategi och ett ökat samarbete inom Norden. I rapporten lyfts fyra områden fram där nordiskt samarbete kan spela en viktig roll för en gemensam nordisk cirkulär ekonomi: 

  1. En gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi med fokus på lösningar med hög potential och kritiska värdekedjor
  2. Utbyta erfarenheter om skattereform för cirkulär ekonomi
  3. Utbyta erfarenheter och harmonisera standarder, definitioner och tillgång till data
  4. Lärande från föregångare


Läs rapporten här.

Kontaktperson: Gabrielle Tillberg, ; Nina Ekelund,

Om oss