Cirkulära affärsmodeller

Drivs av Hagainitiativet. 

Delområdet syftar till att dela goda exempel mellan de nordiska länderna genom att kombinera policy och praxis. Nordiska företag efterfrågar fler incitament och mätningar för att öka cirkulariteten, vilket detta delområde bidrar med. 

Cirkulär ekonomi är en viktig byggsten för den gröna omställningen för att minska resursanvändningen och nyttja de resurserna som redan finns i omlopp. De nordiska länderna har länge varit ledande inom miljö- och klimatpolitik. Många utmaningar kvarstår dock eftersom miljöförstöring och klimatutsläpp fortsatt sker i stor skala. Den främsta orsaken är den nuvarande linjära ekonomiska modellen. För en utveckling i linje med parisavtalets max 1,5 grader krävs omställning till en i hög grad cirkulär ekonomi.

 

Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in the new geopolitical landscape

Våren 2023 presenterades den förstadelrapporten ”Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in the new geopolitical landscape” som identifierar möjligheter för Norden att ta ledarskap globalt inom den cirkulära omställningen och lyfter att ledarskap kräver gemensam strategi och ett ökat samarbete inom Norden. I rapporten lyfts fyra områden fram där nordiskt samarbete kan spela en viktig roll för en gemensam nordisk cirkulär ekonomi: 

  1. En gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi med fokus på lösningar med hög potential och kritiska värdekedjor
  2. Utbyta erfarenheter om skattereform för cirkulär ekonomi
  3. Utbyta erfarenheter och harmonisera standarder, definitioner och tillgång till data
  4. Lärande från föregångare


Läs rapporten här.

 

Co-benefits of Circular Economy in the Nordics – a great opportunity to gear up sustainable business models

This report was published in December 2023.

Moving towards a circular economy is an essential part of the sustainable transition, and businesses are at the heart of this, driving innovation and developing new business models. However, the circular transition faces many barriers and progress has so far been very limited. 

In this report, we argue that by making visible the many co-benefits of circularity, policy makers and businesses are more likely to advance their efforts and accelerate the transition towards a more circular economy. We will also present four recommendations to Nordic policymakers: 

  • Support Nordic businesses to identify co-benefits of increasing circularity in their decision-making by creating a Nordic circular economy database. 
  • Incentivize sharing knowledge and data between stake-holders around identified co-benefits of circular economy in the Nordics and methods for quantifying them. 
  • Develop a practice of benchmarking public procurement processes against circular alternatives by considering co-benefits. 
  • Designate a permanent coordinator to strengthen circular business solutions and promoting their co-benefits in the Nordic countries. 

 

Read the report here.

Watch the webinar here.

 

Kontaktperson: Gabrielle Tillberg, ; Nina Ekelund,

Om oss