Klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Redovisningarna i klimatbokslutet baseras på GHG-protokollet som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan. För att förstå vilket beräkningsunderlag som klimatbokslutet baseras på så har Hagainitiativet tagit fram en beräkningsgrund. GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur beräkningarna exakt ska göras i varje land och för varje företag.

Läs mer om GHG-protokollet

Minskade utsläpp

I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och nå nettonoll till 2030. Detta hämmar inte företagens konkurrens – tvärtom. Sverige har lyckats frikoppla BNP-tillväxten från utsläppen av växthusgaser ( ”decoupling”). Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 25 procent och samtidigt har BNP ökat med 69 procent. På samma sätt har företagen i Hagainitiativet lyckats minska utsläppen samtidigt som de bibehållit eller ökat omsättningen.

100 exempel på cirkulär ekonomi

Om oss